Nieuws

Innovatieprogramma Professioneel Persleidingbeheer pakt door

Publicatiedatum 14 maart 2023

Maart 2018 startte het innovatieprogramma voor meer kennis over afvalwatertransportleidingen. De gegevens van 6.000km persleidingen zijn reeds gestandaardiseerd verzameld, we hebben diverse inspectiemethoden beproefd, we ontwikkelen een faalkansmodel en hebben in bijeenkomsten vele aanbevelingen uit de praktijk besproken. Begin 2023 hebben de deelnemers gezamenlijk nieuwe doelen geformuleerd. 

Onderhoud aan persleiding. Bron: Bakhouta Bakhoutachvili, Hoogheemraadschap van RijnlandVergroot afbeelding

Slagaders van het afvalwatersysteem

Duizenden kilometers persleidingen transporteren het ingezamelde afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen zodat het daarna weer schoon de waterkringloop in kan. De meeste persleidingen zijn ouder dan dertig jaar maar nog nooit geïnspecteerd. Uit de eerste paar honderd kilometer inspecties blijkt een beperkt deel toe aan spoedige vervanging. Daarnaast is het aantal jaarlijkse incidenten toegenomen tot ruim 200. Met een toenemende druk op boven- en ondergrond is het steeds belangrijker de slagaders in het afvalwatersysteem structureel te beheren. 

Blinde vlek

Vijf jaar geleden waren de afvalwaterpersleidingen nog grotendeels een blinde vlek. Daarom hebben praktijkdeskundigen vanuit waterschappen, gemeenten, bedrijven, STOWA, Het Waterschapshuis en Stichting RIONED het Innovatieprogramma Professioneel Persleidingenbeheer gestart voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Met deze kennis moet de beheerder de antwoorden kunnen geven op de volgende vragen:

  • Waar liggen mijn persleidingen en heb ik daar zeggenschap over?
  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de persleidingen en het trancé?
  • Is de afvoercapaciteit voldoende voor de afnameverplichting?
  • Welke risico’s heeft het tracé voor de leiding of de omgeving?
  • Waar is de leidingconditie onvoldoende en hoe bewaak ik dat?
  • Hoe ga ik om met KLIC-meldingen voor werkzaamheden nabij de leiding?

Resultaten tot nu toe

Na vijf jaar zijn de belangrijkste kenmerken van ca 6.000km persleiding verzameld en gestandaardiseerd. Ruim 2000 persleidingincidenten zijn geanalyseerd. Voor uniforme registratie van persleidingincidenten is de datastandaard STUIP in de praktijk beproefd. De data van 240 lokale inspecties en van 144.000 meetpunten in 84 kilometer inline geïnspecteerde asbestcementpersleidingen zijn geanalyseerd op oorzakelijke verbanden. In acht proeftuinen zijn ervaringen opgedaan met inventarisatie en conditiemeting. In workshops zijn praktijkervaringen gedeeld rondom bewaking van leidingintegriteit, prioriteitstelling in de inspectiebehoefte, beheersing van calamiteiten en beoordeling van inspectieresultaten.

Verdere ontwikkelingsbehoefte

Met de bereikte resultaten is nu duidelijk in beeld waar de accenten voor de verdere ontwikkeling van professioneel persleidingenbeheer moeten worden gezet. In een bijeenkomst op 7 februari 2023 in Amersfoort hebben de 32 aanwezige deskundigen de evaluatie van het innovatieprogramma besproken en de belangrijkste ontwikkelingsbehoefte geprioriteerd:

  • Formuleren en uitdragen van een gedeeld ambitieniveau voor persleidingenbeheer.
  • Bundelen en ontsluiten van beschikbare kennis onder andere via een opleiding.
  • Centraal ontsluiten van data onder andere voor toepassing van het faalkansmodel.
  • Valideren van inline inspectietechnieken en standaardiseren toestandscoderingen.

Ontwikkelen van een standaard protocol voor bewaking van de tracé-integriteit.
In parallelworkshops werden de eerste bouwstenen gelegd voor het vervolg van het innovatieprogramma professioneel persleidingenbeheer. Met een nieuwe impuls kunnen we ook de minder ervaren beheerders sneller op weg helpen. 

Wilt u ook meer weten over uw persleidingen om nare verrassingen in de nabije toekomst te voorkomen, neem dan contact op met de programmaleider: Ton Beenen.

Ter visie

Drie rapporten met aanbevelingen voor professioneel persleidingenbeheer liggen op dit moment ter visie. Download de documenten via Ter visie: Handreikingen inventarisatie, inspectie, incidentenregistratie en AC-degradatie. De reactietermijn is nog tot 31 maart

 

Alle nieuwsberichten