Nieuws

Herziene Leidraad visueel inspecteren vastgesteld

Publicatiedatum 23 maart 2023

De Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2 is beperkt herzien en nu gepubliceerd. De belangrijkste verandering is een nadere uitwerking van uitvoeringsaspecten bij putinspecties. 

Belangrijk voor inspecteurs én beheerders

De Leidraad visueel inspecteren biedt zowel inspecteurs als beheerders een belangrijke toelichting en uitvoeringsinstructies voor inspecties op basis van de NEN-EN 13508-2. De leidraad beantwoordt voor inspecteurs de volgende vragen: Hoe moeten waarnemingen bij de visuele inspectie van leidingen en putten worden vastgelegd? En welke toleranties zijn er in de waarnemingen toegestaan?

De rioleringsbeheerders weten dankzij de leidraad welke informatie de inspecteur kan rapporteren (en welke niet), en hoe nauwkeurig. Daardoor is voorafgaand aan contractverlening al duidelijk welke verwachtingen en wensen realistisch zijn en worden tijdens en na uitvoering van visuele inspecties discussies voorkomen.

Wat wordt nu herzien?

Afgelopen jaren hebben de nieuwe werkwijze bij visuele inspectie en deze leidraad hun waarde bewezen. Op verzoek van de gebruikers is nu een beperkte herziening doorgevoerd op de volgende punten:

  • In de 2019-versie was het deel Putinspecties vooral een kopie van het deel Leidinginspecties. Afgelopen jaren is meer ervaring opgebouwd, waardoor nu een aantal zaken duidelijker, realistischer en specifieker gemaakt kunnen worden.
  • Enkele errata in het deel Leidinginspecties zijn hersteld.
  • In 2021 heeft NEN een nieuwe versie van de Europese norm uitgebracht, met kleine tekstuele verbeteringen, de NEN-EN 13508:2003+A1:2011+CNL1:2021. De tabellen met de verbeterde teksten (die nergens inhoudelijk het inspectiewerk beïnvloeden) zijn overgenomen in de herziene leidraad.

Deze punten zijn in het inleidende hoofdstuk toegelicht en ook het voorwoord is geactualiseerd.

Bekijk de herziene Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2

Complete set ter ondersteuning van inspectieprojecten

Visuele inspectie van de riolering is een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over wel of niet vervangen, renoveren of repareren van leidingen en putten. De Europese norm en de nu herziene leidraad zijn bij de nieuwe werkwijze voor visuele inspectie te gebruiken in combinatie met de classificatiemethodiek (Stichting RIONED, publicatie 2019-02) en het model Programma van Eisen (Stichting RIONED, publicatie 2019-03). Dat laatste document is geheel verwerkt in de RAW Standaard 2020 (CROW). Deze documenten van Stichting RIONED en toelichting op de inspectiewerkwijze zijn beschikbaar via www.riool.net/inspectie-2020.

Alle nieuwsberichten