Modelberekeningen

In Nederland is het algemeen geaccepteerd om het functioneren van nieuw aan te leggen vrijvervalriolering te beschrijven aan de hand van berekeningen met een hydrodynamisch model . Voor nieuwe systemen is een theoretische berekening immers de enige gegevensbron voor het functioneren. Maar ook voor bestaande rioolstelsels leunde het traditionele basisrioleringsplan (BRP) altijd sterk op de modelmatige aanpak. Modelsimulaties blijven ook voor het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) belangrijk, met name om maatregelen te kunnen uitwerken. Het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren beschrijft in detail hoe u een dergelijke be­rekening opzet, uitvoert en rapporteert. Een rapportage van hydraulische berekeningen neemt u op als onderdeel of bijlage van een SSW.

Meldingen, klachten en ervaringen

Meldingen en klachten geven belangrijke informatie over het functioneren van bestaande (deel)systemen. Daarnaast kunt u ermee controleren hoe effectief genomen maatregelen zijn. Denk aan meldingen over gemaalstoringen, stank, overstortingen, oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen, natte kelders en funderingsproblemen.

Controle op consistentie

In de praktijk kunnen de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van meldingen te wensen overlaten. Soms komen verschillende soorten meldingen in dezelfde categorie terecht of vergelijkbare meldingen juist in verschillende categorieën. Controleer daarom vóór gebruik de informatie uit meldingen op consistentie. Bijvoorbeeld door behalve de meldingen ook de respons vanuit de afdeling beheer te analyseren. Voorwaarde is wel dat deze respons wordt geregistreerd. Een goede, eenduidige meldingenregistratie is daarom essentieel.

Informatie uit eenduidige meldingenregistratie

Voor de inrichting van een goede meldingenregistratie kunt u de CROW-standaard BOR-MELD 2019 gebruiken. CROW, Stichting RIONED en andere partners hebben BOR-MELD ontwikkeld op basis van de door Stichting RIONED ontwikkelde methodiek SUF-MELD. De systematiek beschrijft welke informatie van een melding van een bewoner of bedrijf de gemeente vastlegt én de achterliggende oorzaak en genomen actie. Door BOR-MELD te gebruiken, kunt u achteraf gericht informatie inwinnen.

Metingen

Frequente, routinematige metingen van hydraulische parameters in stelsels en voorzieningen kunnen het inzicht in het hydraulisch functioneren aanzienlijk vergroten. Daarnaast zijn hiermee hydraulische rekenmodellen te verbeteren. Voorbeelden van dergelijke metingen zijn:

  • niveau- en debietmetingen bij het gemaal om ledigingstijd van vrijvervalstelsels, bergings-hoogtekromme en verloren berging door sedimentatie te bepalen;
  • neerslag- en gemaaldebietmetingen om de dwa en de aanwezigheid van rioolvreemd water (bijvoorbeeld met de DWAAS-systematiek) of van foutaansluitingen te bepalen;
  • neerslag- en niveaumetingen bij overstorten voor inzicht in frequentie en duur van overstortingen;
  • niveaumetingen aan twee zijden van de overstortmuur om opstuwing in en terugstroming vanuit het oppervlaktewatersysteem te bepalen;
  • monstername bij overstorten of hemelwateruitlaten voor inzicht in de emissie naar het oppervlaktewatersysteem.

Meetplan

Het opzetten en beheren van een meetnet is geen onderdeel van het SSW. Hiervoor kunt u beter apart een (cyclisch) meetplan opstellen.

Meetgegevens valideren

Meetgegevens kunnen fouten bevatten. Stel daarom vóór gebruik de kwaliteit van de informatie vast (zie het kennisbankonderdeel Meetgegevens verwerking en analyse).

Inspectieresultaten

Rioolinspecties geven u informatie over de onderhoudstoestand van een rioolstelsel. Laten inspectieresultaten zien dat sedimentatie of wortelingroei de hydraulische werking van het stelsel significant hindert? Of is sprake van grootschalige infiltratie of inloop in het stelsel? Dan neemt u deze resultaten mee in het SSW. Maar het is niet de bedoeling dat u een uitgebreid overzicht van inspectiegegevens van vrijvervalriolering en persleidingen in het plan opneemt.

Onderzoeksresultaten

Naast routinematige metingen en inspecties doet u soms gericht onderzoek als daarvoor aanleiding is, zoals onderzoek naar de aanwezigheid van foutaansluitingen in een gescheiden rioolstelsel of naar de waterkwaliteit in een oppervlaktewatersysteem. Onderzoek kan zeer divers zijn in opzet en aanpak. Ga na of recent onderzoeken hebben plaatsgevonden die de kennis over het systeemfunctioneren hebben vergroot. Neem de resultaten hiervan dan ook op in het SSW.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel