Grondwaterstanden vormen een centraal onderdeel van het grondwateronderzoek. Het is belangrijk inzicht te krijgen in de regionale en lokale grondwaterstroming en fluctuaties van de grondwaterstanden (hoge en lage grondwaterstanden). Voor een onderzoek naar grondwateroverlast en/of -onderlast is met name de freatische grondwaterstand relevant. Deze wordt vaak beïnvloed door de stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket. Het verschil tussen beide stijghoogten bepaalt of kwel of wegzijging plaatsvindt. Voor een goed inzicht in de freatische grondwaterstand is daarom ook informatie over het onderliggende watervoerende pakket en de scheidende laag nodig (zie Bodemopbouw en bouwrijp maken). De stijghoogte in het diepere watervoerende pakket is ook van belang om bijvoorbeeld de kans op opbarsten bij ontgraving na te gaan.

De stijghoogte in diepere watervoerende pakketten reageert over het algemeen met een vertraging op bijvoorbeeld neerslag. Watervoerende pakketten die in hydraulisch contact staan met een rivier of de zee, kunnen in een kort tijdsbestek grote fluctuatie vertonen. Om het grondwatersysteem te begrijpen, is een lokaal inzicht in het stijghoogteverloop in het diepere pakket erg belangrijk.

Figuur A Schematische weergave kwel en wegzijgingVergroot afbeelding

Voor een algemeen/wijkgericht grondwateronderzoek naar overlast zijn metingen van een grondwatermeetnet verspreid over het onderzoeksgebied wenselijk. Dit meetnet is niet altijd voorhanden. Dan kunt u informatie halen uit bronnen die wél beschikbaar zijn. Denk aan gegevens van eerdere grondwateronderzoeken, een meetnet van drinkwaterbedrijven of metingen uit het DINO-loket.

Bronnen lokale gegevens

  • Grondwatermeetnet gemeente.
  • Drinkwaterbedrijf, grondwatermeetnet, historie grondwateronttrekkingen.
  • Meetnet waterschap.
  • Grondwatermodel: inzicht in stromingen, gebieddekkend beeld.
  • Milieukundig bodemonderzoek.
  • Eerder grondwateronderzoek

Bronnen landelijke grondwatergegevens

  • Grondwaterstanden DINO-loket.
  • Grondwaterkaart/grondwatertrappen.
  • Bodemdata.nl (Alterra).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel