Infiltratiecapaciteit

In drainagesystemen begrenst de maximale infiltratiecapaciteit de maatgevende hydraulische belasting. Deze infiltratiecapaciteit hangt af van de doorlatendheid van de buis gecombineerd met de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem en de actuele grondwaterstand. Bij de bodemgesteldheid speelt ook de lokale grondverbetering rond de buis (gebruik van cunetzand, drainagezand of andere materialen) een rol. Drainageleidingen kunnen ook dichtslibben, onder andere door kalk of door ijzerhoudend grondwater dat in contact komt met zuurstof. Om de actuele infiltratiecapaciteit te bepalen, kunnen metingen nodig zijn.

Transportcapaciteit

De transportcapaciteit van de buizen wordt zo gekozen dat bij de maatgevende afvoer de stroomsnelheden en hydraulische verliezen in de buizen beperkt blijven. De opstuwing (optredende stromingsverliezen) in het drainagesysteem is afhankelijk van de leidingdiameters, locaties van lozingspunten en eventueel benodigde afvoerleidingen. Om te bepalen of de diameters in de maatgevende situatie groot genoeg zijn, voert een ontwerper van een drainagesysteem een opstuwingsberekening uit in de maatgevende situatie.

Te gebruiken modellen

Qua uitvoeringsvorm en modellering is een drainageleiding vergelijkbaar met een infiltratieriool. Het zijn beide poreuze buizen die als doel hebben om water van of naar de bodem te transporteren. Systemen die én grondwater draineren én hemelwater infiltreren komen ook voor. Bij infiltratiebuizen die boven de grondwaterstand liggen is daarnaast sprake van een bergingsfunctie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel