GWSW-Gemalen in ontwikkeling

Laatst geac­tu­aliseerd 10 december 2020

In november 2016 is een ontwikkeltraject gestart om te komen tot GWSW-Gemalen. Met deze module kunnen gemalen en pompinstallaties (termen, definities, relaties, kenmerken, onderdelen), hun functioneren, telemetrie en beheermaatregelen in het GWSW worden gemodelleerd om uniforme vastlegging en uitwisseling van data mogelijk te maken.

Inventarisatie en ontwikkeling

In 2017 en 2018 zijn de wensen en behoeften van toekomstige gebruikers (overheden en bedrijven) en beschikbare gegevensbronnen geïnventariseerd. Twee werkgroepen hebben een basisversie van terminologie en een aantal use cases (welke toepassingen hebben welke data nodig) uitgewerkt. Een eerste conceptversie van GWSW-Gemalen is beschikbaar via https://data.gwsw.nl/gemalen.

Na een pauze is vanaf najaar 2020 dit project weer opgepakt. Er is een plan van aanpak opgesteld met beoogde producten, projectorganisatie, benodigd budget en planning om in 2021 het model toepassingsklaar te maken, in 2022 te testen in pilots bij gemeenten en in 2023 vast te stellen.

GWSW-Gemalen wordt in opdracht van Stichting RIONED in samenwerking met de Astrin werkgroep Rioleringstechniek opgesteld, onder begeleiding van gemeenten, waterschappen, pompleveranciers, installatie- en onderhoudsbedrijven.

Alle inbreng welkom

Het ontwikkeltraject van GWSW-Gemalen is een open traject, waarbij Stichting RIONED graag bouwt op de expertise en de inbreng van alle relevante partijen. Op 8 december 2020 vond een eerste informatiesessie plaats en op 19 januari 2021 zal een tweede sessie zijn om draagvlak, afbakening, prioritering en financiering van het project te bespreken.

Meer informatie en aanmelden bij het GWSW-projectteam, gwsw@rioned.org.