GWSW-ondersteuning beschikbaar

Laatst geac­tu­aliseerd 24 mei 2024

Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsregio's kunnen GWSW-adviseurs inschakelen om hun beheerdata GWSW-conform te maken en de voordelen van het GWSW in allerlei toepassingen te gaan benutten. De groep GWSW-adviseurs heeft de masterclass GWSW-gebruik en -advisering van Stichting RIONED succesvol doorlopen.

Veel gemeenten en waterschappen hebben behoefte aan ondersteuning bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Stichting RIONED leidt sinds 2018 adviseurs op voor het werken met en implementeren van het GWSW. In 2023 is het GWSW-adviseurschap geëvalueerd (zie de rapportage) en zijn nieuwe kaders en verbetervoorstellen doorgevoerd.

Deze adviseurs helpen gemeenten, waterschappen en samenwerkingsregio's hun beheer(database) te verbeteren en de gegevensuitwisseling volgens de GWSW-standaard in te richten. Ook eindgebruikers zelf volgen de training om betere opdrachtgever te zijn en goed te kunnen werken met de GWSW-standaard en de toepassingen die daarop gebaseerd zijn. 

In verschillende tranches zijn inmiddels ruim 80 mensen de opleiding tot GWSW-adviseur gestart. De volgende personen hebben de masterclass met succes afgerond, houden hun kennis bij en kunnen door gemeenten, waterschappen, regio's en bedrijven ingeschakeld worden om te helpen. Stichting RIONED geeft de GWSW-adviseurs een tijdelijke erkenning en verwacht dat de adviseurs hun kennis actief inzetten en op niveau houden.

De beschikbare GWSW-adviseurs zijn:

Bij interesse in de mogelijkheden tot ondersteuning voor uw organisatie kunt u zelf met deze GWSW-adviseurs rechtstreeks contact opnemen.

Waarom een opleiding tot GWSW-adviseur?

GWSW-adviseurs zijn nodig omdat we met elkaar in een overgangsfase zitten. De omzetting van gemeentelijke rioleringsdatasets naar GWSW-conforme datasets verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Mede dankzij de GWSW-adviseurs en de GWSW-applicatietoetsing maken de softwareleveranciers wel stappen zodat beheerpakketten de standaard beter en uniform volgen.
 
Ten tweede vragen de technische opbouw van het GWSW en de logbestanden van de GWSW-nulmeting om toelichting en deskundige analyse. Daarvoor hebben veel beheerders van gemeenten onvoldoende tijd of deskundigheid. Vaak schakelen zij ondersteuning in om als project de GWSW-nulmeting te doen, de uitkomsten te interpreteren, en advies te krijgen over hoe de beheerdataset opgewerkt kan worden tot het kwaliteitsniveau dat in het GWSW vastgelegd is voor de gewenste toepassingen. De GWSW-nulmeting en GIS-analyses (GWSW Geo) zijn een belangrijke eerste stap naar hogere datakwaliteit, meer gebruik en nieuwe toepassingen.

Wat houdt de opleiding tot GWSW-adviseur in?

De deelnemers leren in een startsessie over alle toepassingen van rioleringsdata op basis van de GWSW-standaard, over de achtergronden en de technische opbouw van de GWSW-ontologie (https://data.gwsw.nl) en over de bijbehorende server en applicaties (https://apps.gwsw.nl). Ze doen daarbij praktische oefeningen om de leerstof te verwerken. Ook krijgen de deelnemers een set handleidingen en achtergronddocumentatie mee voor zelfstudie.

Na de startsessie gaan de GWSW-adviseurs-in-opleiding zelf met een dataset aan de slag: omzetten van de brondata naar het GWSW-uitwisselformaat (OroX), een nulmeting doen, de resultaten interpreteren en verbeteradviezen geven. Afhankelijk van de kwaliteit van de dataset en van de mapping in het beheerpakket kosten de nulmeting en rapportage per dataset tussen enkele uren en dagen.
 
In een tweede trainingssessie is naast verdieping van de kennis ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, het benoemen en oplossen van knelpunten en het bespreken van tips & tricks. De adviseurs delen hun enthousiasme én de mogelijkheden die zij zien voor datagebruik, datakwaliteit en innovatie op basis van het GWSW.
 
Ter afsluiting van het traject beoordeelt het GWSW-projectteam van Stichting RIONED de kennis en kunde en het gemaakte gemeenterapport. Hebben kandidaten voldoende bagage, dan kunnen zij zelfstandig als GWSW-adviseur aan de slag. De erkenning wordt tweejaarlijks geëvalueerd en herbevestigd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de opleiding tot GWSW-adviseur? Mail naar: gwsw@rioned.org.
Wilt u een GWSW-adviseur voor uw gemeente of waterschap inzetten? Neem dan rechtstreeks contact op met bovengenoemde adviseurs.