De omgevingsvergunning van de Wabo

Voor aanleg- en kapwerkzaamheden is soms een omgevingsvergunning nodig (art. 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Met de Wabo is voor een fysiek project in één keer een integrale vergunningprocedure te doorlopen. Bijvoorbeeld als de gemeente voor de aanleg van riolering de weg moet opbreken en enkele bomen moet verwijderen. Maar zo'n 'integrale' omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Degene die een project wil uitvoeren dat uit bijvoorbeeld bouwen en kappen bestaat, kan zijn aanvraag 'opknippen'. Hij kan bijvoorbeeld eerst de omgevingsvergunning voor de kap aanvragen en pas als die is verleend de omgevingsvergunning bouwen. 'Opknippen' is alleen uitgesloten als de activiteiten "onlosmakelijk met elkaar samenhangen".

De behandeling van de vergunningaanvraag vindt zo veel mogelijk digitaal plaats via het Omgevingsloket Online (OLO).

Omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de gemeenteraad in een bestemmingsplan voor werken of werkzaamheden een vergunningenstelsel opnemen, als dat nodig is om de bestemming van het terrein te beschermen.1 Als een gegeven bestemming nog geen feit is, kan een vergunningenstelsel nodig zijn om frustrerende ontwikkelingen voor de toekomstige bestemming te voorkomen. Het gaat hier om de omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten. In oudere bestemmingsplannen zal nog de term aanlegvergunning staan. 

Beschermingsfunctie

Een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit staat vooral in de Wro en de Wabo vanwege de behoefte aan een adequaat beschermingssysteem voor gebieden met landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden en voor bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden. Een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit kan voor uiteenlopende activiteiten nodig zijn. Denk aan het dempen van sloten, het egaliseren, ophogen of afgraven van grond en het aanbrengen of ingraven van leidingen. In het bestemmingsplan moet staan voor welke activiteiten de 'aanlegvergunning' nodig is. Overigens kan er ook een omgevingsvergunningvereiste zijn voor de bescherming van de toekomstige bestemming van een bepaald gebied. Een dergelijk aanlegvergunningenstelsel kan in een voorbereidingsbesluit staan.

Gebruiksverbod

Een omgevingsvergunningeis voor een aanlegactiviteit is niet nodig voor werken of werkzaamheden waarvan vooraf duidelijk is dat nooit een vergunning zal kunnen worden verleend. In dat geval mag de gemeenteraad geen omgevingsvergunningstelsel voor aanleg opnemen, maar alleen een gebruiksverbod. In bijzondere omstandigheden bepaalt het bestemmingsplan tegelijkertijd dat de gemeente van dit verbod ontheffing kan verlenen. Dan is er praktisch geen verschil met een omgevingsvergunningstelsel.
 
N.B. Het is dus raadzaam om tijdig bij de gemeente na te gaan van wie het grondgebied is waarop u werkzaamheden hebt gepland. Vooral omdat ook buiten het bestemmingsplan omgevingsvergunningstelsels voor aanlegactiviteiten kunnen voorkomen. Ook bij de vervanging van een riool kan zo’n omgevingsvergunning noodzakelijk zijn.

Omgevingsvergunning voor kappen

Voor rioleringswerkzaamheden moet de gemeente soms bomen (laten) vellen. Ook het rooien of verplanten van een boom is kappen, of (zoals het juridisch heet) het "vellen van houtopstand". Of voor het kappen van een boom een vergunningplicht geldt, staat in een gemeentelijke verordening, meestal de Algemene plaatselijke verordening (APV) of Bomenverordening. In die verordening staan ook de uitzonderingen op de vergunningplicht. Vaak is bijvoorbeeld pas een vergunning nodig als de boom een bepaalde stamomtrek heeft. Een vergunning op grond van de APV of Bomenverordening voor het kappen van een boom is ook een Wabo-omgevingsvergunning.
 
De eisen waaraan een aanvraag van een omgevingsvergunning voor kap moet voldoen, vindt u in titel 4.1 Algemene wet bestruusrecht (Awb). Raadpleeg voor eventuele nadere regels de APV of Bomenverordening. In deze verordening staan verdere eisen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en de gronden waarop de gemeente die vergunning kan weigeren. De gemeente kan aan de omgevingsvergunning voorwaarden (voorschriften) verbinden. Zo kan zij bij de vergunningverlening een herplantplicht opleggen, eventueel op een andere locatie binnen de gemeente.


De werken of werkzaamheden zijn geen bouwwerken of bouwwerkzaamheden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel