GWSW-Rib en RibX

Laatst gewijzigd 1 september 2017)

Op deze pagina leest u achtereenvolgens over wat het GWSW-Rib en GWSW.RibX inhoudt, welke ondersteunende tools Stichting RIONED biedt, wat de verschillen zijn tussen SUF-RIB en RibX, en hoe het werkproces bij gebruik van het RibX eruit kan zien.

Bekijk de informatieve animatie "Inspecteren en reinigen met het GWSW.RibX" met algemene uitleg over het GWSW.RibX en het gebruik ervan.

Het GWSW-Rib bevat de definities en relaties die betrekking hebben op de toestandsaspecten en onderhoudsgegevens (dus inspectie, reiniging en waarnemingen) van leidingen, putten en kolken van een vrijvervalsysteem. Het infomatiemodel GWSW-Rib definieert de eenduidige vastlegging van de gegevens conform de EN13508-2+A1:2011 en NEN3399:2015, met een Nederlandse uitbreiding daarop voor rioolreiniging, beheer van kolken (reiniging en inspectie) en hellingmetingen.

Uitwisseling van gegevensbestanden conform het GWSW-RIB model tussen gemeenten en bedrijven vindt plaats met het GWSW.RibX, een XML uitwisselformaat dat door Stichting RIONED is ontwikkeld (XML = eXtended Markup Language, een universele computertaal voor gegevensuitwisseling). Het RibX is vastgelegd in en direct gekoppeld aan het GWSW, wat betekent dat in de toekomst uitwisseling ook zou kunnen plaatsvinden in het GWSW.OroX.

Bekijk de toelichtende brochure waarmee gemeenten kunnen bepalen bij welke toepassingen het gebruik van het RibX noodzakelijk of gewenst is.

Het GWSW-Rib model en het GWSW.RibX uitwisselformaat zijn beschreven in het GWSW-Rib/GWSW.RibX document, dat op 1 juli 2017 werd vastgesteld als onderdeel van GWSW 1.3.2. Dit document moet gelezen en gebruikt worden in combinatie met de NEN3399:2015 en NEN-EN13508-2+A1:2011.

In 2017 hebben of krijgen vrijwel alle beheerpakketten en andere relevante software im- en exportfuncties voor het RibX conform het GWSW-RIB 1.3. Uw leverancier(s) kan aangeven wat dit voor uw situatie betekent.

Tools ter ondersteuning van invoering en gebruik van het GWSW.RibX
Behorende bij dit model en uitwisselformaat zijn beschikbaar

 • Conversietool van SUF-RIB naar RibX en omgekeerd. Door Moons Ingenieurs ontwikkeld in opdracht van Stichting RIONED, die deze kosteloos beschikbaar stelt. De tool zorgt er mede voor dat SUF-RIB-bestanden in de toekomst leesbaar blijven. Na downloaden van de conversietool, moet u die lokaal installeren. Vervolgens kunt u bestanden inlezen, bekijken en converteren. Download de conversietool.

 • Validatietool om RibX startbestanden voorafgaand aan een opdracht en bij teruglevering vanuit een project te controleren. Deze controle is grondig op de structuur en toegestane codering van de bestanden. Uiteraard kan niet inhoudelijk worden gecontroleerd of waarnemingen wel of niet terecht zijn. De validator kan rechtstreeks benaderd worden via www.rioned.name en indirect via applicaties (webservices). De validatie van bestanden via de RibX-validator verloopt volgens de laatste versie van het GWSW-model en is beschreven in een validatieprotocol.

 • Vier RibX voorbeeldbestanden met de vaste gegevens ZB en al vrijwel alle mogelijke combinaties van toestandsaspecten ZC voor (1) de start en (2) de resultaten van projecten, elk in een versie waarin alle codes correct zijn opgenomen, en een versie met een groot aantal bewuste fouten. Applicatiebouwers kunnen daarmee testen of hun software conform GWSW.RibX 1.3 functioneert:

  1. Testbestand 1 Heenlevering foutloos met een voorbeeldvulling die een opdrachtgever aan een aannemer zou zenden op juiste wijze opgenomen voor reiniging en inspectie van riolen, kolken en putten.

  2. Testbestand 2 Heenlevering met bewuste fouten, een kopie van testbestand 1, aangevuld met een groot aantal bewuste/bekende fouten.

  3. Testbestand 3 Teruglevering foutloos met een zo compleet mogelijke voorbeeldvulling met alle NEN3399:2015 toestandsaspecten (ZB-codes) op juiste wijze opgenomen en alle RibX codes voor rioolreiniging, kolken en putten.

  4. Testbestand 4 Teruglevering met bewuste fouten, een kopie van testbestand 3, aangevuld met een groot aantal bewuste/bekende fouten.

 • Een XSD schema van het GWSW-RibX (versie 1.3 - 26 september 2016) voor globale validatie.

 • Een conversietabel van SUF-RIB 2.1 naar GWSW-RibX 1.3 (Excel-tabel).

Verschillen SUF-RIB en GWSW.RibX
Het verouderde SUF-RIB is vervangen door het GWSW.RibX (dat standaard wordt voorgeschreven in de NEN 3399:2015).

Let op: SUF-RIB 2.1 en eerdere versies zijn verouderd, dus gebruik en voorschrijven is niet langer gewenst!

Het SUF-RIB is een tekstformaat met gegevens op vaste posities in regels. In 2012 hebben Stichting RIONED en de inspectiebedrijven besloten dit te vervangen door het universele XML-formaat. Dat leidt tot het uitwisselformaat GWSW.RibX met het daaronder liggende informatiemodel GWSW-Rib. Ten opzichte van het SUF-RIB bevat het GWSW-Rib flinke inhoudelijke aanpassingen:

GWSW-Rib is volledig actueel op basis van bovenstaande herziene normen.
Bij leiding- en putgegevens zijn codelijsten aangepast en uitgebreid;
Metingen (o.a. hellinghoek) zijn geïntegreerd;

Bij de waarnemingen zijn conform NEN 3999:2015 veel klassen weggevallen en keuzelijsten aangepast.

 • Nu zijn ook de gegevens over rioolreiniging, kolkeninspectie en -reiniging vast te leggen, zo veel mogelijk conform de methodiek voor rioolinspectie uit de EN13508-2;
 • Validatieregels voor toetsen van de correctheid van een GWSW.RibX bestand zijn opgenomen in de RibX-validator;
 • Er is volledige integratie met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, zodat elk object en kenmerk is voorzien van een semantisch hoogwaardige definitie, en uitwisseling via GWSW.OroX mogelijk wordt.

Werkproces rondom GWSW-RibX
In de communicatie tussen een beheerder en een reinigings- of inspectiebedrijf speelt het GWSW-RibX een hoofdrol. Dit verloopt in de volgende hoofdstappen:

 • De beheerder maakt in het beheerpakket een startbestand in RibX, waarin alle basisgegevens en de te behandelen worden gespecificeerd (de voorinvulling).
 • Afhankelijk van hun werkafspraken controleert de beheerder en/of de aannemer dit startbestand met de GWSW.RibX-validator.
 • De aannemer voert de klus uit en legt de bevindingen (toestands- en onderhoudsaspecten) vast in het RibX-projectbestand. Dit bestand kan aan het einde van het project teruggeleverd worden, maar ook tussentijds (bijvoorbeeld als weekstaat of dagrapport).
 • De aannemer valideert als eerste stap van de teruglevering het aangevulde RibX-bestand.
 • De beheerder valideert en analyseert met eigen tools het GWSW.RibX bestand.
 • Daarna kan de beheerder de gegevens definitief importeren in zijn beheersysteem, beoordelen en daarop planning en vervolgmaatregelen baseren.

In schema (waar "inspectie" staat kan ook reiniging gelezen worden):

plaatje GWSW 4
 


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE