Het regenwater van een woonwijk wordt via goten in de straat afgevoerd naar een wadi. De plattegrond van de wijk en een langsprofiel door de straat zijn aangegeven in figuur A.
 

Figuur A Situatie woonwijk

De wadi is uitgevoerd als een laagte in het maaiveld die via een aantal slokops kan overlopen naar een drainagesysteem. Het drainagesysteem kan via een overlaat overlopen naar een waterpartij. De volgende onderdelen van het regenwatersysteem zijn gedimensioneerd:

 • Afvoercapaciteit van de straatgoot (A);
 • Functioneren van de wadi, belast via de goot (B) en die via de slokops (C) kan overlopen naar het drainagesysteem;
 • Afvoercapaciteit van het drainagesysteem (D);
 • Overloop van de wadi (E).

De straat loopt af naar de wadi met een verhang van 0,5%, 1cm per 2 m  = 5‰. Voor Nederlandse begrippen is dat een forse helling. Het aangesloten afvoerend oppervlak van woningen, garages, opritten en de straat zelf bedraagt circa 2200 m2. Uitgaande van een maatgevende regenintensiteit van 90 l/s/ha, bedraagt de maatgevende afvoer van de goot 20 l/s (zie tabel A).
 


Tabel A Dimensioneren straatgoot en afvoerend oppervlak wadi
 


Tabel B Maximaal debiet goot (l/s), afhankelijk van bodemverhang, gootbreedte (b = 0,7 en 1,0 m) en -diepte, bij een wandruwheid van 5 mm

Uit de ontwerptabel voor goten met een breedte van 0,7 m komt naar voren dat een afvoer van 20 l/s niet door een goot met een breedte van 0,7 m past, bij een bodemverhang van 5 ‰. Een goot met een breedte van 1,0 m en een diepte van 7 cm voldoet aan de eisen.
 


Tabel C Kenmerken Wadi-systeem

Het wadi systeem bestaat in principe uit twee onderdelen. De kenmerken van het wadi-systeem zijn uitgewerkt in tabel C. Een bovengronds groene berging en een ondergrondse berging in de vorm van een grondverbetering voorzien van drainage. Het functioneren van dit systeem omvat een aantal fasen. De werking van het systeem is stapsgewijs beschreven:

 1. Oppervlakte infiltratie
  Zolang de belasting van de wadi kleiner is dan de bovengrondse bergingscapaciteit infiltreert het regenwater via de grasbodem en taluds. In het voorbeeld bedraagt de berging 20 mm en de infiltratiecapaciteit 1,0 mm/h.
 2. Overlopen via slokop
  Volgens de tabellen in Tabellen bergen, afvoeren en overlopen met inloopmodel werkt de overloop van de wadi gemiddeld 1 keer per jaar. Het water komt dan via de slokop terecht in het ondergrondse deel van de voorziening, de grondverbetering. De bergingcapaciteit in de grondverbetering wordt gerekend onder het overloop-niveau van de drainage.
 3. Werking grondverbetering
  De grondverbetering heeft een berging van 8,6 mm en een in-fil-tratiecapaciteit van 0,4 mm/h. Hierbij is gerekend met alleen infiltratie via de wanden. Voor de beoordeling van de effectiviteit van de voorziening kunnen boven- en ondergrondse berging worden opgeteld.
 4. Drainage systeem met overloop
  De grondverbetering is voorzien van een drainage leiding. Het drainage systeem heeft in dit voorbeeld een overloop die lager ligt dan het niveau van de wadi, om de drooglegging van de wadi te waarborgen.
 5. Noodoverloop wadi
  Een wadi kan ook worden voorzien van een overloop.De afvoercapaciteit van het drainagesysteem en de overlopen kan worden bepaald op basis van de maatgevende overloopintensiteit in het onderdeel maatgevende regen- en overloopintensiteit, tabel B.

De werking van de wadi is bepaald met behulp van de tabellen in Tabellen bergen, afvoeren en overlopen met inloopmodel. De resultaten zijn aangegeven in tabel D en E.


Tabel D Functioneren wadi-systeem, bovengrondse deel(E) 
 

Tabel E Functioneren wadi-systeem, combinatie boven- en ondergrondse deel 
 
De waterbalans is berekend voor zowel het bovengrondse deel van de wadi en de combinatie van het bovengrondse en ondergrondse deel van de voorziening. Voor de gecombineerde voorziening zijn de kenmerken van het boven- en ondergrondse deel van de voorziening gesommeerd. Deze benadering is toelaatbaar wanneer de capaciteit van de slokops en de doorlatendheid van de grondverbetering groot genoeg zijn. Het overlopende water uit het bovengrondse deel van de voorziening moet zich snel en gelijkmatig kunnen verdelen in de grondverbetering.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel