De wet- en regelgeving die relevant is voor het stedelijk waterbeheer maakt onderscheid naar de drie invalshoeken milieu, water en ruimtelijke ordening en bouwen (zie tabel A).

Figuur A Meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieu, water en ruimtelijke ordening en bouwen. 1 De genoemde AMvB’s vinden hun wettelijke grondslag in verschillende wetten, waaronder de Waterwet.
Overheid Milieubeheer Waterbeheer Ruimtelijke ordening en bouwen
Europa Richtlijn Stedelijk Afvalwater Kaderrichtlijn Water n.v.t.
Rijk Wet milieubeheer (Wm)
Wet bodembescherming (Wbb)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Waterwet
Waterschapswet
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Woningwet
AMvB
Waterbesluit
AMvB's
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
Bouwbesluit 2012

 
AMvB's1 voor zowel milieubeheer als waterbeheer
Activiteitenbesluit
Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)
Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah)
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw 2009)
Provincie Provinciale Milieuverordening (PMV) Verordening water Verordening ruimte
Gemeente Gemeentewet, die de wettelijke basis geeft
voor de rioolheffing
Verordening afvoer hemel- en grondwater
N.v.t. Bestemmingsplan
Waterschap N.v.t. Verordening waterbeheer (keur) N.v.t.

In dit onderdeel vindt u op hoofdlijnen informatie over:

Meer informatie buiten de kennisbank

  • wetten.nl: Hier vindt u de volledige tekst van geldende wetten.
  • overheid.nlHier vindt u onder meer de stukken van de Tweede en Eerste Kamer.
  • Handboek Water: Onlinehandboek over de waterregelgeving. Naast een beschrijving van de afzonderlijke wetten, besluiten en overige regels staan hierin de bijbehorende juridische verplichtingen aan de hand van praktijksituaties (activiteiten en thema’s). Het Handboek Water komt rechtstreeks voort uit het Nationaal waterplan 2009-2015. Het is een initiatief van de toenmalige ministeries van VROM en V&W (nu samengevoegd in het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)), in nauwe samenwerking met de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW. Het beheer ervan is in handen van Rijkswaterstaat (Infomil en de Helpdesk Water).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel