Watervergunning en bevoegd gezag De Waterwet kent één watervergunning voor handelingen in het watersysteem, zoals een directe lozing in oppervlaktewater of een grondwateronttrekking. De Waterwet regelt het beheer van oppervlakte- en grondwater en de juridische implementatie van Europese richtlijnen (waaronder de Kaderrichtlijn Water, zie Waterbeleid Europa).br /

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel