Waterbeheerplan

De Waterwet verplicht waterschappen als beheerder van de regionale wateren (andere wateren dan de rijkswateren) een waterbeheerplan op te stellen voor hun beheergebied. Hierin concretiseert het waterschap het provinciale waterbeleid. Dit operationele plan maakt concreet waar de strategische plannen van Rijk en de provincie ophouden. Het plan geeft aan hoe het waterschap in de planperiode werkt aan de waterkeringstaak, veiligheid en kwaliteit. Ook is er aandacht voor de relaties van waterbeheer met andere beleidssporen.

Afvalwaterzuivering

In het waterbeheerplan beschrijft het waterschap onder andere hoe het zijn zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater (art. 3.4 Waterwet (Wtw)) concreet invult. Waterschappen beheren de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), maar zij kunnen de feitelijke exploitatie van de rwzi uitbesteden aan een andere rechtspersoon. Verder kunnen waterschap en gemeente (volgens artikel 3.4, lid 2 Wtw) onderling overeenkomen dat de gemeente het beheer van een rwzi voor haar rekening neemt. Dit moet dan wel aantoonbaar doelmatiger zijn voor de zuivering van stedelijk afvalwater.

Maatregelen per oppervlaktewaterlichaam

Daarnaast staan in het waterbeheerplan de maatregelen om de gestelde beleidsdoelen te halen. Het plan moet de maatregelen per oppervlaktewaterlichaam benoemen en concreet omschrijven. Maatregelen kunnen ook subsidieregelingen of communicatietrajecten zijn, bijvoorbeeld voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

Samenwerking in de keten

Het waterschap is verder partij bij afvalwaterakkoorden (zie Samenwerking in stedelijk (afval)waterbeheer) en is betrokken bij het opstellen van het GRP. In het watertoetsproces levert het waterschap vanuit zijn waterstaatkundige taak een bijdrage om de waterbelangen te borgen in het ruimtelijkeordeningsspoor.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel