Uit Nederlandse rapportages én internationale literatuur was al bekend dat de waterkwaliteit bij bedriegertjes vaak te wensen overlaat en daardoor een risico kan vormen voor de gezondheid van mensen. Daarom zijn in dit onderzoek de oorzaken voor een slechte waterkwaliteit in kaart gebracht.

In het onderzoek is de waterkwaliteit bij verschillende bedriegertjes intensief gemeten. Hierbij zijn van 1 juni 2011 tot en met 31 augustus 2011 bij 7 verschillende bedriegertjes in Nederland meerdere watermonsters genomen. Deze watermonsters zijn geanalyseerd voor E.coli om de fecale verontreiniging van het water in kaart te brengen. Ook is informatie verzameld over de verschillen tussen de bedriegertjes, zoals ontwerp, waterbron voor het reservoir, desinfectiesysteem en onderhoudsregime (zie tabel A).

De aanname bij de opzet van het onderzoek was dat bedriegertjes die goed werden onderhouden een betere waterkwaliteit zouden hebben dan bedriegertjes die weinig werden onderhouden. Maar dit bleek niet de belangrijkste factor te zijn.


Tabel A Overzicht karakteristieken verschillende onderzochte bedriegertjes
 


Figuur A Waterkwaliteitsmetingen bij 7 bedriegertjes


Uit de resultaten in figuur A blijkt dat de waterkwaliteit bij bedriegertjes gevuld met drinkwater (locaties 1-4) significant beter was dan de waterkwaliteit bij bedriegertjes gevuld met oppervlakte- of regenwater (locaties 5-7).

De resultaten leiden tot de volgende conclusies:

  • De beginkwaliteit van het water is maatgevend voor blijvend goede waterkwaliteit bij een bedriegertje.
  • Desinfectie blijkt niet in staat het water te zuiveren van micro-organismen. Anders gezegd: desinfectie is alleen geschikt om schoon water schoon te houden en niet geschikt om verontreinigd water te zuiveren.
  • Bij locaties gevuld met drinkwater (locaties 1-4) is een waterkwaliteit haalbaar waarbij de concentratie E. coli lager is dan 100 kve (kolonievormende eenheden) per 100 ml. Deze richtwaarde zou in de praktijk bruikbaar kunnen zijn om de waterkwaliteit van bedriegertjes te monitoren.


Schoonmaken bedriegertje
Na de metingen is aan de beheerders van de bedriegertjes met een slechte waterkwaliteit (locaties 5-7) gevraagd om het reservoir schoon te spuiten met een hogedrukspuit en te vullen met gechloreerd drinkwater. De beheerder van locatie 5 stemde hiermee in, dus op deze locatie is vervolgonderzoek verricht. Figuur B laat de waterkwaliteit van locatie 5 zien voor en na het desinfecteren van het reservoir.


Figuur B Waterkwaliteitsmetingen voor en na schoonmaken reservoir bedriegertje
 

Ophoping verontreiniging
Een verontreiniging van 1 gram vogelpoep (108 kve E. coli per gram) is voldoende om het reservoir van een bedriegertje van 4 m3 te verontreinigen. Zo’n verontreiniging leidt ondanks de grote verdunning in het water namelijk tot een concentratie van 2.500 kve E. coli per 100 ml water. Desinfectie is bedoeld om deze verontreinigingen onschadelijk te maken, maar bij ophoping van verontreinigingen functioneert de desinfectie niet meer voldoende.


Uit figuur B blijkt dat de fecale verontreiniging na het schoonspuiten en desinfecteren verwijderd was, maar vrij snel weer terugkwam. Binnen drie weken was de concentratie weer boven de 1.000 kve E. coli per 100 ml. Boven deze concentratie hebben kinderen bij blootstelling aan dit water een verhoogde kans op maag-darmklachten1,2.

De nieuwe fecale verontreiniging (de verhoging in de concentratie E. coli) is waarschijnlijk ontstaan door verontreinigingen die met regenwater naar het reservoir afstroomden. Deze verontreinigingen zijn zich gaan ophopen, waardoor de werking van de desinfectie langzamerhand niet meer effectief was (zie het kader).

1 CEC. Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC. Official Journal of the European Union 2006, L64, 37-51.
2 World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality, fourth edition. 2011.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel