Waterbeleid gemeente

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
De gemeente moet in haar GRP concreet aangeven hoe zij de drie zorgplichten (voor stedelijk afvalwater en hemel- en grondwater) invult. Het plan bevat onder meer:
  • een overzicht van de voorzieningen die de gemeente beheert om haar zorgplichten uit te voeren;
  • wanneer welke beheermaatregelen nodig zijn;
  • de effecten van het rioolstelsel op het milieu;
  • de financiële consequenties van aanleg en beheer van het rioolstelsel;
  • de relatie met de milieuvergunningverlening en -handhaving. 
Meer informatie over het GRP.

Waterplan
Gemeenten zijn niet verplicht een eigen waterplan op te stellen. Zij kunnen in hun GRP de stedelijke wateropgave verwoorden en concretiseren.
 
Afstemming met waterbeheerder
Lokaal hebben waterbeheerders en gemeenten heel veel met elkaar te maken om de wateropgaven te realiseren. Het Rijk bevordert deze samenwerking sterk, omdat deze tot maatschappelijke kostenvoordelen kan leiden. Sinds de komst van de watertoets (2003) zijn waterschappen al meer betrokken bij de ruimtelijke ordening en de mogelijke gevolgen daarvan voor het regionale waterbeheer. Ook is er samenwerking op het gebied van het riolerings- en het door de waterschappen uit te voeren zuiveringsbeheer. Gemeenten en waterbeheerders stellen GRP’s in onderlinge samenwerking op, waarin zij concreet invulling geven aan de stedelijke watertaken. Voor een goede wederzijdse taakuitoefening hebben gemeenten en waterbeheerders elkaar nodig (zie ook Samenwerking in stedelijk (afval)waterbeheer).

Meer informatie over het GRP.
 
Indirecte lozingen zaak van gemeenten
De Waterwet regelt niets voor het lozen van stoffen via een werk dat is aangesloten op een ander werk (indirecte lozingen, in het bijzonder de lozingen in het gemeentelijke rioolstelsel). Ook hier is dus afstemming noodzakelijk tussen het Wm/Wabo-bevoegd gezag (vaak de gemeente of provincie) en de waterbeheerder (waterschap of Rijkswaterstaat). De waterbeheerder heeft hier geen vergunningverlenende bevoegdheid. Wel heeft hij een adviesrecht waarmee hij invloed kan uitoefenen op de inhoud van de omgevingsvergunning (voor milieuactiviteiten, voorheen: de Wm-vergunning). Meer informatie hierover vindt u in  Milieuwet- en regelgeving en Omgevingswet.
 
Besparing in de afvalwaterketen: terugwinning grondstoffen, energie en water
In de Visiebrochure Routekaart Afvalwaterketen tot 2030 geven UvW en VNG aan hoe de afvalwaterketen door verduurzaming fundamenteel zal veranderen.1 Waterschappen en gemeenten zetten afval- en hemelwater om in bruikbare grondstoffen, energie en schoon water. Voor specifieke sectoren zoals stad, industrie en landbouw is dit in de brochure uitgewerkt. De samenwerking moet vanaf 2020 een structurele besparing van 380 miljoen euro opleveren. Dit is een vervolg op de afspraken hierover in het BAW 2011.

De Visiebrochure Routekaart Afvalwaterketen tot 2030 is te downloaden via bijvoorbeeld de website van de VNG: https://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/water

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE