Water op straat

Door de klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario’s nemen de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld infiltratie in de bodem, afvoer naar open water en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte.

Acceptatie water op straat
We moeten accepteren dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan. Wat wel en niet acceptabel is en hoeveel geld aan maatregelen wordt uit ge - geven, zijn lokale keuzes. In het alge meen is het niet accep tabel als water gebouwen in stroomt of doorgaande wegen blokkeert. Per situatie moet de meest effectieve en doelmatige maatregel worden bepaald. Hierin heeft de gemeente een centrale rol. Zij zorgt voor alle regenwater voorzie ningen, zowel het traditionele riool als de andere voorzieningen in het openbare gebied. De waterschappen voeren opper vlaktewater af en gebouw eigenaren bescher men hun eigendom tegen indringend water. Schade is nooit helemaal te voorkomen. Wat redelijkerwijs is te voorzien, moeten deskundigen en politiek nader bepalen.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE