Beleidskader

De Waterwet formuleert de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater als volgt (artikel 3.6. lid 1 Waterwet): “De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.” 

Wat de gemeente beschouwt als “structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand”, legt de gemeente vast in het verbrede GRP. Om na te gaan of sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand (grondwateroverlast of -onderlast), is grondwateronderzoek nodig. Met grondwateronderzoek kunt u gebieden met overlast of onderlast afbakenen. Ook kan grondwateronderzoek inzicht geven in de oorzaken. Als burgers grondwateroverlast of -onderlast ervaren, is grondwateronderzoek nodig om te bekijken welke maatregelen doelmatig zijn om de nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken. Zijn er klachten over grondwateroverlast, dan is het van belang na te gaan of de oorzaak daadwerkelijk grondwater is. Ook dit is mogelijk met een grondwateronderzoek.

Beleidsmatige afweging 

Voordat een grondwateronderzoek in beeld komt, vindt eerst een beleidsmatige afweging plaats. Waarom en wanneer is een grondwateronderzoek aan de orde? De gemeente neemt het voornemen voor grondwateronderzoek op in haar verbrede GRP. Het waterschap kan een voornemen tot grondwateronderzoek in het waterbeheerplan opnemen.

Doelen en onderzoeksvragen behandelt mogelijke aanleidingen voor en doelstellingen van een grondwateronderzoek. Samenwerking in grondwateronderzoek behandelt de meerwaarde die samenwerking met andere partijen kan hebben en het belang van een integrale benadering van het grondwateronderzoek binnen de eigen organisatie. Dit onderdeel sluit af met een beschrijving van de algemene aanpak van een grondwateronderzoek. De uitwerking van de verschillende stappen vindt u in de onderdelen:

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel