De zorg voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van afvalwater is op grond van de wet Milieubeheer een gemeentelijke taak. Alle afwegingen die binnen gemeenten worden gemaakt, moeten tegenover de gekozen volksvertegenwoordiging (gemeenteraad) verantwoord kunnen worden. Een rioleringsmedewerker kan in de praktijk verschillende afwegingen tegenkomen. Voorbeelden hiervan zijn: materiaal- en diameterkeuze bij rioolvervanging, afwegingen bij afkoppelen in bestaand stedelijk gebied of het gezamenlijk opstellen van een waterplan. Dit is niet een statisch geheel. Door een verandering (bezuiniging, verandering van inzichten, reacties van de bewoners) kan een bekend vraagstuk ineens onduidelijk of onoverzichtelijk worden.

Voor alle beslissingen geldt dat de onderliggende argumenten op een of andere wijze reproduceerbaar moeten zijn. Mogelijke personeelswisselingen versterken de noodzaak om de aan afwegingen ten grondslag liggende argumenten inzichtelijk vast te leggen. Veel opgebouwde kennis en ervaring gaat verloren wanneer uitgangspunten, afwegingen en argumenten niet helder zijn vastgelegd. De mate van detail en de wijze waarop een afweging of belangrijke onderdelen daarvan worden vastgelegd is vanzelfsprekend afhankelijk van het belang (financieel, maatschappelijk, politiek) en het karakter van de afweging (alledaags, strategisch). Het reproduceerbaar en verifieerbaar vastleggen van belangrijke stappen in een afweging is altijd een basisvoorwaarde.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel