Zowel een gemeente als waterschap kan het initiatief tot een OAS nemen. Allereerst vormen de deelnemers een projectgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (zie Betrokken partijen). Ook stellen zij een stuurgroep samen voor de afstemming op bestuurlijk niveau. In een startdocument leggen de partijen afspraken vast over onder meer doel en aanpak van de studie, de inbreng van de partijen en de planning. Ook spreken zij hierin de intentie uit om na de oas-studie (stappen 2 t/m 4) bestuurlijke afspraken te maken over taken en kostenverdeling.
 
Belangrijk is dat de projectgroep tussendoelen in het OAS-traject formuleert. Deze tussendoelen geven de handvatten voor ‘go’- en ‘no go’-momenten of om het proces bij te stellen. Neem deze momenten bij voorkeur op in de projectplanning en maak tijdig afspraken, zodat deze besluit­vorming de voortgang niet belemmert.
 
De partijen leggen niet alles (te) strak vast. De projectgroep moet ruimte krijgen om te kunnen inspelen op kansen en knelpunten die zich tijdens het optimalisatietraject voordoen. 

Verzamelen gegevens

Vervolgens gaan alle partijen aan de slag om de benodigde basisgegevens te verzamelen. Hierbij staan zij specifiek stil bij de onzekerheden over de nauwkeurigheid van basisgegevens, toekomstige groei, mogelijke aanscherping van waterkwaliteitseisen en toename van de belasting door klimaat­verandering. Samen met de kennis en ervaring van de deelnemers vormen deze gegevens de input die bepalend is voor het te bereiken resultaat.

Start OAS?

Op basis van de beschikbare gegevens besluit de projectgroep of de OAS kan starten of dat eerst extra gegevens nodig zijn (zie OAS-studie starten of uitstellen?).
 
Valkuil: Plannen niet ter discussie stellen
Een waterschap voldoet al lange tijd niet aan de afnameverplichting. Na een lang voorbereidingstraject wil het de uitbreiding van een zuivering met een vierde nabezinktank niet meer ter discus­sie stellen. De investering bedraagt € 1,5 miljoen. In de OAS komt naar voren dat door extra af te koppelen en de huidige nabezinktanks wat zwaarder te belasten (totale kosten € 0,8 miljoen) de extra nabezinktank overbodig wordt. Maar daarvoor is het al te laat.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel