Het opstellen van een gemeentelijk waterplan gebeurt op vele plaatsen in Nederland. De afwegingsvraagstukken die hierbij aan de orde komen leiden bijna altijd eerst tot pogingen om op basis van inhoudelijke analyses tot keuzes te komen. Meestal leidt die aanpak echter tot impasses. Uiteindelijk ontstaat dan een soort onderhandelingsproces tussen de verschillende waterpartners (bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, sectoren van waterschappen, waterbedrijven, provincie, maatschappelijke organisaties). Dergelijke processen kenmerken zich door vele valkuilen.
 
In het gekozen voorbeeld staat het proces centraal. Ondersteuning bij deze afwegingen komt niet zozeer van methoden maar meer van personen en aanpak. Tijdens het proces worden continu de inbreng en belangen van alle partijen bewaakt. De communicatie, direct en indirect, en formulering spelen een sleutelrol. Tekortkomingen in de analyses hebben vergaande consequenties. Meerdere stappen terug zijn vaak niet te maken zonder kleerscheuren. Het voorbeeld van het opstellen van een (nieuw) waterplan laat zien dat ook bij een procesbenadering de inhoudelijke analyse en argumentatie een belangrijke rol kunnen spelen. Bovendien blijkt dat de juiste timing van stappen in het proces van doorslaggevend belang is.
 
Om in de sfeer te blijven is ook voor dit voorbeeld gebruik gemaakt van de fictieve gemeente Tuinstad. Wijs geworden door de gang van zaken bij de afkoppel-plannen voor de Bloemenwijk wil de gemeente de planvorming voor het waterplan, waartoe het zich in een bestuurlijk convenantmet het waterschap heeft verplicht, sterk interactief laten verlopen.

1 Het convenant is ontstaan naar aanleiding van een fusie van waterschappen en de daaruit voortvloeiende aandacht voor optimalisatie in de waterketen.
 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel