Een volumescheidingsput is een constructie in een rioolput die ervoor zorgt dat het hemelwater in bepaalde omstandigheden naar het vuilwaterriool stroomt en in andere omstandigheden naar het regenwaterriool. De volgende systemen zijn in de handel:

  • sturing op debiet
  • werking op basis van luchtinsluiting
  • sturing op basis van het waterpeil.


Werking
De werking van volumescheiders is primair gebaseerd op het principe van ‘first flush’. Het idee achter dit principe is dat het eerste geloosde regenwater meer verontreinigd is dan gemiddeld. Dit water loost op de RWZI, terwijl het schonere water loost op oppervlaktewater. De meeste experts gaan ervan uit dat het ‘first flush-effect’ in Nederlandse rioolstelsels beperkt is. Hoe dichter bij de bron van de verontreinging hoe groter de kans op een ‘first flush-effect’.

Het belangrijkste zuiveringsmechanisme is naar verwachting het volume effect. Door een deel van het water op de rwzi te lozen, neemt de emissie op het oppervlaktewater af.

Een derde effect is dat tijdens droogweer, het water van verkeerde aansluitingen en illegale lozingen voert af naar de rwzi.

Zuiveringsrendementen
Het emissiereducerend effect is voor een belangrijk deel afhankelijk van de hoeveelheid water die de rwzi zuivert. De rwzi zuivert een deel van het water, maar niet het deel dat overstort. In onderstaande tabel is het totaalrendement berekend voor twee verschillende scheidingsscenario’s. Het scenario waarbij 75% van het water naar de rwzi gaat, komt overeen met een verbeterd gescheiden stelsel. Het scenario waarbij 50% naar de rwzi gaat, komt overeen met een volumescheidingsput. Het zuiveringsrendement verschilt per vuilparameter. In de onderstaande tabel is uitgegaan van geschatte waarden per stofcategorie. In de berekeningen is geen rekening gehouden met een first flush effect, of met het effect van verkeerde aansluitingen. (Bron: RIZA, ‘Gezuiverde cijfers’, rapport 99.01)

Ontwerp
De ontwerprichtlijnen voor volumescheidingsputten zijn gerelateerd aan de gewenste emissie op het oppervlaktewater. De emissie die in het oppervlaktewater terecht komt is rechtstreeks gekoppeld aan het volume water dat in het oppervlaktewater terecht komt. Hierbij is uitgegaan van een constant vuilgehalte en is het first flush effect verwaarloosd. Het is wel zinvol om rekening te houden met de emissie via de rwzi.

Beheer
Door het grote aantal putten met bewegende onderdelen, vereist het beheer van de voorzieningen veel aandacht.

Calamiteiten, illegale lozingen en verkeerde aansluitingen
Op het punt van calamiteiten, illegale lozingen en verkeerde aansluitingen scoort de volumescheidingsput goed omdat het water in de meeste gevallen (tijdens droog weer) naar de rwzi afvoert.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel