Bij het reinigen van de riolering moet u regelmatig het achterblijvende slib (laten) verwijderen. Bijvoorbeeld riool-, kolken- en/of gemalenslib (rkg-slib) of slib uit lamellenafscheiders en bergbezinkbassins. Dit slib bestaat grotendeels uit zand en bevat veel verontreinigende stoffen, zoals lood, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en zink. Daarom gelden voor de verwijdering van rkg-slib milieuhygiënische regels (de afvalstoffenwetgeving). Hierbij gaat het vooral om regels voor de afgifte.

Gevaarlijke stoffen en bedrijfsafvalstoffen

Welke regels wanneer precies gelden, hangt af van de soort(en) stof(fen). Vanaf het moment dat de gemeente zich van het slib wil ontdoen, is het slib in principe een afvalstof. Afhankelijk van de samenstelling van het slib kan het gaan om gevaarlijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen. Alle gevaarlijke afvalstoffen staan in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 2002, 62. De ministeriële regeling verklaart de Europese afvalstoffenlijst (Eural), die hierbij bepalend is, in Nederland van toepassing). Is het slib niet aan te merken als een gevaarlijke afvalstof, dan geldt het als bedrijfsafvalstof (definitie in art. 1.1 Wet milieubeheer).

Stortverbod (buiten inrichtingen)

In het algemeen is het verboden om buiten een inrichting afvalstoffen (waaronder dus slib) op of in de bodem te storten (art. 10.2 Wm). De belangrijkste mogelijkheden om rkg-slib te verwijderen, zijn storten bij een daartoe bevoegde inrichting of verbranden. Omdat storten de minst gewenste vorm van afvalbeheer is (vergelijk de voorkeursvolgorde in art. 10.4 Wet milieubeheer), heeft recyclen de voorkeur en als dat niet mogelijk is verbranden.

Afgifte aan bevoegde personen

De gemeente mag bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen alleen afgeven aan personen die bevoegd zijn om de betrokken afvalstoffen in te zamelen (art. 10.37 Wm). Deze bevoegdheid kan voortvloeien uit een Wm-vergunning, een ontheffing (vgl. art. 10.63 lid 3 Wm) of uit registratie op de landelijke lijst van inzamelaars (art. 10.45 Wm in combinatie met het Besluit inzamelen afvalstoffen). Sommige inzamelaars op deze lijst zijn ook verwijderaar, anderen fungeren alleen als tussenpersoon. De gemeente moet ervoor zorgen dat zij zeker weet dat degene aan wie zij de afvalstoffen afgeeft, bevoegd is om de afvalstoffen in ontvangst te nemen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel