In deze stap worden mogelijke maatregelenpakketten samengesteld: de varianten. Maar het is vaak niet mogelijk de verzamelde ‘puzzelstukjes’ voor de optimalisatie zonder meer in elkaar schuiven. Er moet rekening worden gehouden met onderlinge afhankelijkheden. Een maatregel die voor stelsel A het goedkoopst is, kan voor het afvalwatersysteem als geheel ongewenst zijn. Enkele voorbeelden:
 
Voorbeeld: Niet harder, maar juist zachter pompen
Voor kern H is de ‘extreme oplossing’ pompen veruit goedkoper dan de aanleg van een rand­voorziening of afkoppelen. Maar de optimale oplossing is de pompcapaciteit van H juist verklei­nen en ter compensatie afkoppelen of een randvoorziening bouwen. Zo is het geplande booster­gemaal in de persleiding (die het afvalwater van de kernen H en J naar kern K brengt) niet nodig. Bovendien wordt hierdoor het stelsel van kern K ontlast. In combinatie met het benutten van de overcapaciteit van de rwzi kan de geplande randvoorziening in K achterwege blijven.
 
Voorbeeld: Afkoppelen is toch voordeliger
De emissie uit kern A, die via een persleiding van 5 km naar de rwzi pompt, moet omlaag. De aanleg van randvoorzieningen is goedkoper dan afkoppelen of harder pompen. Afkoppelen is door het grote benodigde afkoppeloppervlak namelijk erg duur. En de persleiding kan de be­nodig­de extra pompcapaciteit niet aan, waardoor de aanleg van een duur boostergemaal of een tweede persleiding nodig is. Ook moet voor die extra pompcapaciteit de rwzi worden aangepast. Maar de optimale oplossing is het rioolgemaal opvoeren tot de maximale capaciteit die door de huidige persleiding kan en de resterende benodigde emissiereductie met enkele kleine afkoppel­projecten realiseren. Hierbij is aanpassing van de rwzi niet nodig. De kleinere debiettoename is zonder grote aanpassingen te verwerken, omdat het zuiveringsslib beter bezinkt dan waarvan bij het ontwerp was uitgegaan.
 
Door rekenresultaten, inzicht en OAS-expertise te gebruiken, worden meerdere kansrijke varianten samengesteld. Met modelberekeningen worden de maatregelen zodanig gedimensioneerd, dat deze optimaal op elkaar afgestemd zijn en de totale kosten zo laag mogelijk.

Nader onderzoek

In dit stadium (soms al eerder) kan blijken dat het gehanteerde detailniveau van de gegevens en/of modellering voor onderdelen van het afvalwatersysteem onvoldoende zijn/is voor een verantwoord advies aan de bestuurders. Dan moet op die onderdelen verder worden ingezoomd. In paragraaf 2.5 vindt u hiervan voorbeelden en bijbehorende afwegingen.
 
Valkuil: Geen budget voor extra onderzoek
In de voorbereiding van OAS H hebben elk van de gemeenten A, B en C en het waterschap bud­get vrijgemaakt voor de OAS. Tijdens de OAS blijkt nader onderzoek nodig naar mogelijk­heden om de aanvoer uit gemeente A bij het waterschapsgemaal te bufferen. Over de financie­ring van dit onderzoek ontstaat onenigheid.

Variantkeuze

Soms komt eenduidig een voorkeursvariant naar voren. Maar de projectgroep kan ook meerdere varianten aan de bestuurders voorleggen, zodat zij de verschillende voor- en nadelen kunnen wegen. Bij de uitwerking van de varianten kan uiteindelijk ook nog blijken dat een mengvorm van deze varianten optimaal is.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel