Uitgangspunten en systematiek

De Wet gemeentelijke watertaken verdeelt de gemeentelijke zorgplichten in taken voor afval-, regen- en grondwater. Hierbij is dus expliciet onderscheid in regen- en afvalwatertaken. Meer informatie over de achtergronden van het beleidskader vindt u in Beleid. Het nieuwe definitiekader van de zorgplichten is uitgangspunt.

In zijn klassieke vorm heeft het BRP drie functies:

  • informatiedrager voor het GRP, met name voor de beschrijving van de aanwezige voorzieningen en het hydraulisch en milieutechnisch functioneren ervan, en als documentatie die de achtergrond van gemaakte keuzen vastlegt;
  • het geven van informatie aan de water- en zuiveringsbeheerder voor zijn taken;
  • het geven van informatie en onderbouwing van maatregelen bij vergunningtrajecten.

Ten opzichte van een klassiek BRP komen er in het verbrede BRP drie aandachtsvelden bij (zie Toekomstige situatie (plansituatie)):

  • anticiperen op klimaatverandering;
  • opvang en verwerking van overtollig hemelwater;
  • opvang en verwerking van overtollig grondwater.


Informatiedrager
Behalve het (verbrede) GRP kunnen ook andere planvormen putten uit de informatie die u hebt ver­zameld tijdens het opstellen van het BRP. Denk aan optimalisatiestudies van het afvalwater­systeem (OAS), waterplannen en operationele jaarprogramma’s. In een BRP verzamelt u alle informatie van de bekeken systemen: de geometrie van het systeem, de bijzondere constructies, maar bijvoorbeeld ook het afvoerende oppervlak. Door de focus van waterkwaliteitsbeheerders op de sanering van gemeng­de rioolstelsels in de afgelopen jaren besteden veel BRP’s alleen aandacht aan dit type riolering. Met de komst van het verbrede GRP zal dit naar verwachting veranderen. Hierop anticipeert dit gedeelte in de kennisbank.


In kaart brengen functioneren en maatregelen
In de loop van de jaren heeft het BRP ook een functie gekregen als onderbouwing van maatregelen in het kader van de Wvo en maatregelen tegen ‘water op straat’. Waterkwaliteitsbeheerders hebben ook behoefte aan inzicht in het milieutechnisch en hydraulisch functioneren van rioolsystemen voor hun taken rond afvalwaterzuivering en oppervlaktewaterbeheer. Hierbij baseren zij zich vaak op de berekeningen conform Berekenen vrijvervalriolering, aangevuld met waarnemingen en meetgegevens. De resul­taten van berekeningen en gegevens uit waarnemingen en metingen zijn terug te vinden in het BRP. De maatregelen die uit een BRP voortvloeien, kunnen nieuwbouw, onderzoek of vervanging omvat­ten. Het GRP en de operationele jaarprogramma’s die daaruit voortvloeien, moeten deze maatrege­len bevatten, inclusief de globale kosten.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE