Uitgangspunten classificatie inspectiewaarnemingen vastgesteld

Rioolinspectie nieuwe stijl betekent dat beheerders zelf gaan classificeren. De RIONEDwerkgroep Classificatie heeft kaders vastgesteld voor de toekomstige klassenindeling.

Vanaf 2020 verandert de manier waarop riolen visueel worden geïnspecteerd. In de nieuwe situatie legt de inspecteur zijn waarnemingen in detail vast volgens de Europese norm EN13508-2+A1:2011. De beheerder classificeert deze waarnemingen (met behulp van zijn beheersoftware), om daarna de toestand van het stelsel te beoordelen en vervolgstappen te zetten. Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat beheerders gedetailleerde informatie over de toestandsaspecten krijgen, en inspectiebedrijven en softwareleveranciers dankzij de eenduidige werkwijze efficiënte diensten en producten kunnen leveren.

Drie werkgroepen onder coördinatie van Stichting RIONED werken de nieuwe manier van werken rondom visuele inspectie uit. De werkgroep Classificatie heeft in een notitie de kaders beschreven waar de landelijke classificatiemethodiek aan gaat voldoen. Deze notitie heeft afgelopen zomer ter visie gelegen en is eind september door de werkgroep vastgesteld. Daarbij is een flink aantal reacties en verbetersuggesties verwerkt (waarvoor dank!). De werkgroep gebruikt de kaders nu om de classificatiemethodiek in detail in te vullen.

Alles is erop gericht de nieuwe classificatiemethodiek samen met een Leidraad voor het visueel inspecteren volgens de NEN-EN 13508-2+A1:2011 nog in 2018 in concept af te ronden. Daarmee kan begin 2019 publieke consultatie en formele vaststelling van deze stukken plaatsvinden. Vervolgens - daarom het hoge tempo - kunnen beheer- en inspectiesoftware aangepast én beheerders en inspecteurs voor de nieuwe werkwijze opgeleid worden. Een enorme klus, maar haalbaar! De planning is dus dat in 2020 volgens de nieuwe werkwijze conform de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011 gewerkt kan en zal worden. Iets om allemaal al rekening mee te houden!

Bekijk de vastgestelde kadernotitie classificatiemethodiek rioolinspecties.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE