Voor de emissie vanuit andere bronnen in de middelgrote systemen (het boezemstelsel en het regionale stroomgebied) is een andere benadering gekozen. Hiervoor zijn het metamodel Nutricalc en de Emissieregistratie 2004 gebruikt.

Belasting vanuit landelijk gebied: Nutricalc
Het metamodel Nutricalc legt een relatie tussen de uitspoeling van nutriënten vanuit het landelijke gebied naar het oppervlaktewater en de variabelen grondwaterstanden, bodem(gebruik), kwel en wegzijging en fosfaatverzadiging1. Tabellen A en B laten voor beide systemen de invoerparameters in Nutricalc en de spreiding daarin zien.

 


Tabel A Invoerparameters Nutricalc voor lokaal boezemsysteem


Tabel B Invoerparameters Nutricalc voor regionaal stroomgebied

Belasting vanuit overige bronnen: Emissieregistratie 2004
De Emissieregistratie is een landelijke database die emissies naar bodem, lucht en water vastlegt2. Deze emissies zijn onder te verdelen in puntbronnen en diffuse bronnen, en gekoppeld aan afwateringseenheden. Voor de systeemniveaus zijn representatieve afwateringseenheden gekozen. Omdat het gezamenlijk oppervlak van deze eenheden niet gelijk is aan het oppervlak van het theoretisch gekozen systeem, zijn de waarden geschaald. Voor de systeemniveaus zijn de volgende gebieden representatief:
 


Figuur A Lokaal boezemsysteem: polder rond gemeente De Ronde Venen
 


Figuur B Regionaal stroomgebied: stroomgebied Apeldoorns kanaal

Figuur A, Uitgangspunten belasting landelijke schaal illustreert de verschillende emissies en de relaties tussen deze emissies2. Emissies voegen een belasting toe aan de compartimenten water, lucht en bodem. Deze belasting komt vervolgens direct (of indirect via de riolen) in het oppervlaktewater. De emissieregistratie presenteert in dit geval de belasting op het oppervlaktewater per afwateringseenheid. Deze belasting bevat daarom ook de effecten van de emissies die het oppervlaktewater bereiken via riooloverstorten.

Volgens de verdeling op categorieën en in de veronderstelling dat binnen de Emissieregistratie 2004 geen interne dubbeltellingen plaatsvinden, is de bijdrage van riolering en waterzuiveringsinstallaties voor de verschillende stoffen bepaald. Tabellen C en D laten de gecorrigeerde emissie van zware metalen, PAK’s en glyfosaat zien.

 


Tabel C Gecorrigeerde emissie zware metalen, PAK’s en glyfosaat voor lokaal boezemsysteem

 


Tabel D Gecorrigeerde emissie zware metalen, PAK’s en glyfosaat voor regionaal stroomgebied

1Waterkwaliteit in Waternood; deel 6, STOWA, 2003.
2 Uitleg emissieregistratie, 2004, http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspx.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel