De milieuprestatie is de hoeveelheid vuil die de infiltratievoorziening vastlegt. Deze wordt bepaald door:

  • de hoeveelheid hemelwater die de infiltratievoorziening verwerkt;
  • het zuiveringsrendement van de infiltratievoorziening.

Hoeveelheid hemelwater
Voor alle typen infiltratievoorzieningen geldt: de hoeveelheid te infiltreren hemelwater in mm is afhankelijk van de berging in mm en de infiltratiecapaciteit in mm/h, gerelateerd aan het verharde oppervlak.

Bij de oppervlakteinfiltratievoorziening bevindt de berging zich op het oppervlak. Bij ondergrondse voorzieningen zit de berging ondergronds, bij doorlatende verharding onder de verharding in de funderingslaag. De berekeningsmethode van het overloopvolume vindt u in Berekenen infiltratievoorzieningen.

Zuiveringsrendement
Het zuiveringsrendement is afhankelijk van:

  • de eigenschappen van de stoffen in het influent (mobiliteit, binding);
  • de samenstelling van de filterende laag (humusgehalte, eventueel toegevoegde stoffen als actief kool en ijzeroxide om PAK en zware metalen beter te binden);
  • de dikte van de filterende laag;
  • de hoeveelheid en samenstelling van het te lozen vuil.

Bij oppervlakte-infiltratievoorzieningen is de toplaag verantwoordelijk voor het vasthouden van verontreinigingen. Houd een dikte van 0,40 m aan en een organischestofgehalte van drie tot vijf procent om voldoende zware metalen te binden. Daarnaast raakt een relatief groot gedimensioneerde infiltratievoorziening minder snel opgeladen (=volledige benutting van de bindingscapaciteit voor verontreinigingen). De voorziening behoudt dan ook langer een goed zuiveringsrendement.

Bij ondergrondse infiltratievoorzieningen komen de verontreinigingen in het omliggende bodempakket terecht. Met het oog op verstoppingsgevaar mogen in het bodempakket slechts kleine hoeveelheden organische stof voorkomen. Een ondergrondse voorziening heeft waarschijnlijk een wat lager zuiveringsrendement dan een oppervlakkige voorziening, vanwege de ongunstige omstandigheden (dichter bij het grondwater en minder zuurstof). Uit recent praktijkonderzoek naar de kwaliteit van bodem en grondwater bij diverse ondergrondse voorzieningen blijkt dat de milieutechnische levensduur van deze voorzieningen niet korter zal zijn dan die van conventionele riolering (zie RIONED-REEKS 12 Ondergrondse infiltratie van regenwater, 2008).

Bij doorlatende verharding blijven verontreinigingen in de stenen of in de voegen achter (afhankelijk van het type verharding) en in de funderingslaag. De zuiverende werking ligt naar verwachting tussen die van boven- en ondergrondse infiltratievoorzieningen.

Functioneren

Ledigingstijd
Bij oppervlakteinfiltratievoorzieningen is de maximale ledigingstijd van belang met het oog op het functioneren van de begroeiing. Bij ondergrondse infiltratievoorzieningen en doorlatende verharding is een maximale ledigingstijd van belang met het oog op vermindering van de risico’s bij langdurige regen. Hoe langer de ledigingstijd, hoe groter het risico van overbelasting. Berekenen infiltratievoorzieningen gaat verder in op de acceptabele ledigingstijd.

Bergingscapaciteit
De benodigde bergingscapaciteit is deels afhankelijk van de gewenste milieuprestatie. In stedelijk gebied is ook bergingscapaciteit nodig om inundatie te voorkomen. Daarbij zijn de benodigde bergingscapaciteiten in het regen- en het oppervlaktewatersysteem aan elkaar gerelateerd. Meer informatie vindt u in Berekenen infiltratievoorzieningen.

Afvoercapaciteit
Bij de maatgevende regenafvoer moet het rioolstelsel de aanvoer zonder wateroverlast kunnen verwerken. Gebruik hiervoor (programmatuur gebaseerd op) de rekenmethodiek uit Berekenen infiltratievoorzieningen.

Overbelasting
In de praktijk is altijd een grotere belasting mogelijk dan waarvan u bij het ontwerp bent uitgegaan. Een dergelijke overbelasting kan problemen en overlast opleveren in de openbare ruimte. Water op straat beschrijft een toetsingswijze bij overbelasting door neerslag. Uitgangspunt is dat u daarbij ook de inrichting van de bovengrond meeneemt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel