De toetsing van de milieuprestaties verschilt per waterbeheerder. Water van schone oppervlakken mag u rechtstreeks lozen. Hiervoor geldt geen verdere toetsing. De beoordeling wat schoon en niet schoon is, kan overigens per waterbeheerder verschillen. Op 1 januari 2008 trad het Besluit lozing afvalwater huishoudens in werking, waardoor waterbeheerders eisen locatiespecifiek moeten onderbouwen.

Water van matig vervuilde oppervlakken toetst u op de hoeveelheid vuil die het hemelwatersysteem op oppervlaktewater loost. Hierbij zijn de twee belangrijkste aspecten:

  1. de hoeveelheid onbehandeld hemelwater die het systeem loost;

  2. het zuiveringsrendement van de zuiveringsvoorziening.

U kunt de verdeling van de waterhoeveelheden berekenen door belasting van een model met een regenreeks. Zie ook Berekenen infiltratievoorzieningen. Het zuiveringsrendement van de zuiveringsvoorziening bepaalt u op basis van de beschikbare informatie.

Functioneren

Ledigingstijd
De maximale ledigingstijd is afhankelijk van de omstandigheden en het gekozen systeem. Voor hemelwaterstelsels die continu vol zijn, geldt deze eis niet. Bij zwevendestofafscheiders kunt u een maximale ledigingstijd van het rioolstelsel aanhouden van 24 uur. Retentievoorzieningen en helofytenfilters moeten het water zo lang mogelijk vasthouden. Hierbij is dus geen sprake van een maximale, maar eerder van een minimale ledigingstijd.

Bergingscapaciteit
De benodigde bergingscapaciteit is deels afhankelijk van de gewenste milieuprestatie. In stedelijk gebied is ook bergingscapaciteit nodig om inundatie te voorkomen. Ook het hemelwatersysteem kan hierin een rol vervullen, naast berging in het oppervlaktewatersysteem of de openbare ruimte. In Berekenen infiltratievoorzieningen leest u hier meer over.

Afvoercapaciteit
Bij de maatgevende regenafvoer moet het rioolstelsel de aanvoer zonder wateroverlast kunnen verwerken. Hiervoor kunt u (programmatuur gebaseerd op) de rekenmethodiek in Berekenen infiltratievoorzieningen gebruiken.

Overbelasting
In de praktijk is altijd een grotere belasting mogelijk dan waarvan u bij het ontwerp bent uitgegaan. Een dergelijke overbelasting kan problemen en overlast opleveren in de openbare ruimte. Water op straat beschrijft een toetsingswijze bij overbelasting door neerslag. Uitgangspunt is dat u daarbij ook de inrichting van de bovengrond meeneemt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel