Controleren afvoer gemaal

De gemaalafvoer kunt u relatief eenvoudig controleren en geeft veel informatie. In veel gemalen vinden immers debietmetingen plaats, waarmee u het model kunt controleren. Een controle op gemodelleerde debieten is feitelijk een verfijning van de controle via de massa- of volumebalans. Een fout in de massabalans kan namelijk ontstaan door niet correct opgegeven hoogte-/afvoerrelaties of foutief gemodelleerde gemaalregelingen. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan of de dwa- en hwa-afvoer van het gemaal in het model correct is. Daarnaast kunt u nagaan of, en zo ja in hoeverre, drukvariaties in het achterliggende persleidingsysteem van significante invloed zijn op het gemaaldebiet. Ook moet u controleren of parallel geschakelde pompen juist zijn gemodelleerd. In de gangbare modelleringspraktijk worden dan vaak, incorrect, de individuele pompdebieten opgeteld, zonder rekening te houden met een lager debiet door samenloop.

Verloop waterniveau

Het controleren van (het verloop van) waterniveaus op bepaalde locaties in het model kan informatie geven over de juistheid van de invoergegevens, gekozen afvoerrelaties en modelparameters. Meestal worden waterniveaus alleen gecontroleerd in of nabij bijzondere constructies (zoals overlaten, doorlaten of geregelde kleppen) of op locaties waar het model overbelasting berekent (water op straat ).

Terugstuwing

Een relatief veelvoorkomend probleem is water dat vanuit het ontvangende oppervlaktewater bij overstorten terug in het systeem loopt, met name bij relatief grote lozingen in kleine watergangen. Dit heeft tot direct gevolg dat de Q-H-relatie van een overstort niet langer als een volkomen overlaat beschreven kan worden. U kunt dit toetsen als u beschikt over niveaumetingen aan beide zijden van de overstortdrempel.

Formele kalibratie

Een geavanceerder methode is de formele kalibratie van een rekenmodel. Hierbij spoort u in een aantal iteratieslagen de systematische fouten op en verwijdert deze. Vervolgens stelt u de relevante modelparameters zo af dat model en meting zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn, met een minimum aan correlatie tussen modelparameters en een minimum aan resterende systematische afwijkingen. Meer informatie vindt u bij Formele modelkalibratie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel