De keuzes die de partijen in een OAS-traject maken, kunnen het functioneren van het afvalwater­systeem voor lange tijd beïnvloeden. Tenslotte kan de levensduur van bijvoorbeeld de riolering vele decennia zijn. Daarom is het goed in de OAS ook verder te kijken dan het planjaar waarvoor de partijen de berekeningen en afwegingen maken. Een langetermijnvisie helpt bij het maken van de juiste keuzes voor de kortere termijn. Dat verkleint de kans op desinvesteringen. De volgende overwegingen zijn van belang:
  • Op de groei bouwen?,
  • Klimaatverandering,
  • Waterkwaliteitseisen.

Op de groei bouwen?

De tijd is voorbij dat overdimensioneren altijd goed was om daarmee te anticiperen op toekomstige groei. Per situatie is wel of geen verdergaande groei van bevolking en bedrijven mogelijk. Daar staat tegenover dat door afkoppelen het afvoerende oppervlak kan afnemen. Per saldo kan dit na het planjaar resulteren in een kleinere benodigde hydraulische capaciteit van transportsysteem en rwzi.  Ook is het denkbaar dat de biologische belasting van de rwzi minder toeneemt dan gedacht door
de toepassing van decentrale sanitatieconcepten.
 
Als geen groei of zelfs inkrimping in de verwachting ligt, is het aantrekkelijk te investeren in maxi­male benutting van de beschikbare systeemcapaciteit. Bij verwachte groei ligt de keuze om nu al maatregelen te treffen die passen in een toekomstplaatje voor verdere groei meer voor de hand.

Klimaatverandering

Een OAS heeft niet tot doel wateroverlast door te verwachten zwaardere buien te voorkomen. Maar maatregelen die partijen binnen een OAS treffen, kunnen wel de robuustheid van het systeem voor klimaatverandering beïnvloeden. Sluiting of ophoging van een overstort om een watergang te ont­lasten, beperkt een snelle afstroming van regenwater en vergroot het risico op wateroverlast. Daar­om is het goed bij optimalisatievarianten ook de vraag te stellen hoe het systeem reageert op extre­me neerslag. Randvoorwaarde daarbij is vaak dat de in de OAS te kiezen maatregelen de gevoelig­heid voor wateroverlast bij zware buien niet mogen vergroten ten opzichte van de referentiesituatie.

Waterkwaliteitseisen

Ook de inzichten in de gewenste waterkwaliteit kunnen in de toekomst veranderen. Een watergang waarvoor nu geen bijzondere eisen gelden, moet in de toekomst mogelijk aan hogere eisen voldoen. Binnen een OAS kunnen de partijen de afweging maken of dit voor specifieke locaties te verwachten is. Hiermee kunnen zij onnodige uitgaven voorkomen.
 
Voorbeeld: Goedkoop blijkt duurkoop
Een gemeente besluit geen randvoorzieningen aan te leggen bij overstorten aan gevoelig water. In plaats daarvan verplaatst zij de grootste overstort naar minder kwetsbaar water. Daardoor zijn in aanvulling op de basisinspanning geen waterkwaliteitsmaatregelen nodig. Enige jaren later krijgt de ‘minder kwetsbare’ watergang een andere functie, waardoor hier strengere lozingseisen gelden. Nu moet de gemeente alsnog investeren in afkoppelen en de aanleg van randvoorzieningen. De eerdere investeringen in de aanpassing van de riolering zijn weggegooid geld.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel