Actueel beleid

(laatst gewijzigd: 31 oktober 2016)

Actueel beleid biedt een overzicht van de ontwikkelingen op nationaal niveau op gebied van beleid en wet- en regelgeving. In dit thema staan alleen de belangrijkste documenten in de oorspronkelijke vorm. De toelichting is zeer beperkt. Dit thema is bedoeld voor geïnteresseerden met basiskennis over het waterbeleid en de totstandkoming van wetgeving.
Alle stukken van de Tweede en Eerste Kamer zijn te vinden via Officiële Bekendmakingen.
Het meest recent gewijzigde onderwerp staat als eerste genoemd.

Liggingsgegevens voor WION en INSPIRE

(29.08.16) Reactie van GPKL, VNG en Stichting RIONED op de consultatieversie van de wijzigingswet WION en de onwenselijkheid daarin verplichte registratie op te nemen van huisaansluitleidingen op de riolering.
(15.06.15) Bericht van GPKL, VNG en Stichting RIONED over de keuzemogelijkheid voor (de)centrale dataopslag en de uitwisselformaten voor WION/INSPIRE.
(08.04.15) Bericht van GPKL, VNG en Stichting RIONED over de stand van zaken van de ontwikkeling van een collectieve voorziening voor levering van INSPIRE-gegevens, en de alternatieve keuzemogelijkheid van netbeheerders om decentraal te leveren.
(01.06.14) Brief van de minster van I&M aan alle gemeenten over de Europese INSPIRE-richtlijn, die bindend is voor elke gemeente als eigenaar van rioolstelsels en andere ondergrondse netten (openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en cameratoezicht). INSPIRE verplicht gemeenten de liggingsgegevens volcontinue beschikbaar te hebben voor externe partijen. In Nederland wordt gewerkt aan een collectieve, centrale voorziening voor alle gemeenten en andere netbeheerdersom de INSPIRE en WION gegevens online te ontsluiten. Lees meer.
(08.05.13) Brief van de minister van EZ met zijn conclusies over de evaluatie van de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten. Het evaluatierapportToelichting van RIONED op relevantie voor het rioleringsbeheer.
In 2012 hebben GPKL en RIONED gezamenlijk een inbreng geleverd voor de evaluatie. Bij de evaluatie is ook betrokken het onderzoek van RIONED naar doorboringen van hoofdriolen.

Doelmatig waterbeheer, waterketen, Bestuursakkoord Water

(18.06.16) Ledenbrief van de VNG en UvW over de voortgang van regionale samenwerking en besparing in de afvalwaterketen. Bijlage over de voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Goede voorbeelden van samenwerking in de waterketen.
(20.04.15) Een advies aan de Minister, de aanbiedingsbrief en het persbericht van de Adviescommissie Water over innovatie in de waterketen.
(14.01.15) Aanbiedingsbrief van de minister van I&M aan de Tweede Kamer van het eindrapport van de Visitatiecommissie.
(10.12.14) De Visitatiecommissie Waterketen presenteert haar eindrapport Waterketen 2020: slim, betaalbaar en robuust.
(17.10.14) VNG en UvW publiceren de brochure Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer met handvatten voor samenwerking gebaseerd op het bereiken van  maatschapeljke doelen in plaats van dogmatisch normdenken.
(13.02.12) VNG-ledenbrief over het programma van de kenniscoaches. Naar dossier Kenniscoaches van Stichting RIONED.
(25.05.11) De VNG geeft in een ledenbrief toelichting op het Bestuursakkoord Water. Ingegaan wordt o.m op uitdagingen in de afvalwaterketen, doelmatig waterbeheer, het waterschapsbestuur en de zorg voor de waterkeringen.
(24.05.11) De grote Brabantse gemeenten schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de bestaande synergie tussen riolering, wegen en groen de samenleving 280 mln euro bespaart als je dezelfde uitgangspunten neemt als het feitenonderzoek. Besparingen zijn wel mogelijk door het beter afstemmen van investeringsbeslissingen in het riool en de zuivering, samenwerken bij de uitvoering van projecten en het delen van kennis. De Brabantse gemeenten steunen het proces van regionale samenwerking zoals afgesproken in het bestuursakkoord. 
(23.05.11) Partijen hebben het Bestuursakkoord Water ondertekend.
(04.03.11) Handreiking Samenwerking op basis van afspraken van VNG en UvW over de achtergrond en de aanpak van de samenwerking van gemeenten en waterschappen voor doelmatig waterbeheer. Met praktisch en nuttig stroomschema.
(5.11.10) Ledenbrief van de VNG over samenwerking in de afvalwaterketen. Vanuit gemeentelijk perspectief wordt ingegaan op aanpak samenwerking met waterschap, waar en hoe besparingen te realiseren en misverstanden t.a.v. het feitenonderzoek en de juridische borging.
(11.06.10) Ledenbrief van de VNG over de gezamenlijke aanpak van gemeenten en waterschappen van de afvalwaterketen met het oog op het realiseren van besparingen.
(12.05.10) De VNG en de Unie van Waterschappen presenteren de uitwerking van een gezamenlijke aanpak voor de afvalwaterketen om in 2020 380 mln. te besparen door samenwerking in de uitvoering en afstemming van investeringen. Het akkoord was op hoofdlijnen al in maart gesloten.
(30.03.10) Het rapport Doelmatig beheer waterketen van de commissie feitenonderzoek is verschenen. De samenvatting staat aan het begin van het rapport.
(08.02.10) Analyse van Stichting RIONED voor het feitenonderzoek in het kader van doelmatig waterbeheer over de prestaties, kosten, investeringssamenhangen, schaalverschillen en doeltreffendheid en doelmatigheid van de riolering. 
(15.12.09). De VNG stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat het rioleringsbeheer een kerntaak van gemeenten is.
Factsheet van de VNG: De essentie van riolering.
(19.05.08) Brief van de minister van VROM over de beïnvloedbaarheid van kosten bij respectielijk drinkwater, rioolbeheer en afvalwaterzuivering.

Op www.samenwerkenaanwater.nl staan ruim 400 samenwerkingsinitiatieven in de waterketen plus documenten en andere informatie.

De Staat van Ons Water

(26.05.16) Elk jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid in Nederland. Dat gebeurt middels de Staat van Ons Water. De rapportage vermeldt de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en wordt jaarlijks in mei geactualiseerd.

Omgevingswet

Het dossier van de rijksoverheid biedt informatie over de Omgevingswet.
Dossier van de VNG over de Omgevingswet.
Voor vragen over inhoud en invoering is er het speciale Informatiepunt Omgevingswet.

Financiering waterbeheer

(09.10.15) Reactie van Stichting RIONED op brief en onderzoek. RIONED vraagt aandacht voor kosten afkoppelen. Ook wil zij onderzoek naar verbreding van de afweging door het betrekken van het watersysteem en de kosten van afkoppelen op particulier terrein. Een toelichting op dit standpunt vind u in het artikel (Meer)kosten afkoppelen en besparen op zuivering.
(03.07.15) Minister biedt Tweede Kamer het rapport Toekomstbestendige en duurzame en financiering van het Nederlandse waterbeheer aan met aanbiedingsbrief.

Klimaatbeleid en -adaptatie

(27.07.15) Rapport ‘Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast - een inventarisatie' en het bijbehorende persbericht laat zien dat alle gemeenten wateroverlast aanpakken.
(16.09.14) De regering publiceert het Deltaprogramma gericht op grotere waterveiligheid, voldoende zoetwater en meer klimaatadaptatie.
(16.09.14) In het kader van het Deltaprogramma verschijnt de Handreiking voor de uitvoering van een stresstest klimaatbestendigheid.
Meer informatie biedt het kennisportaal ruimtelijke adapatie.
(25.05.2014) Publicatie KNMI'14 klimaatscenario's en als reactie daarop een persbericht van Stichting RIONED.
(22.08.07) Visie van Stichting RIONED Klimaatverandering, hevige buien en riolering op het probleem, de maatregelen en de aanpak van regenwateroverlast. De regering onderschrijft in antwoord op Kamervragen de mogelijkheid van het benutten van de openbare ruimte voor de afvoer van regenwater.

Incidenten met riolering

(07.15) Dode bij treinramp Wetteren: rioolpomp over het hoofd gezien

Plaagdieren

(06.15) Duurzaam plaagdierbeheer in riolen; Artikel van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen

RAW 2015

(2.15) Nieuwe RAW-bepalingen rioolligging en -reiniging in hoofdstuk 25.1 Riolering van de Standaard Bepalingen RAW 2015.

Funderingsproblematiek

(13.2.14) Brief van de minister van Wonen aan de Tweede Kamer over de aanpak van paalrot en funderingsproblematiek.

Amfibieënbescherming

(18.2.13) Landelijke onderzoek van RAVON en RIONED toont de ernst en omvang van het probleem dat amfibieen in straatkolken opgesloten raken, en oplossingen om dit probleem te voorkomen of te verhelpen. De inventarisatie beschrijft de kenmerken van probleemlocaties, de aantallen en soorten dieren en de risicovolle perioden. Bovendien maakt het duidelijk welke ingrepen gemeenten en andere wegbeheerders kunnen doen om diersterfte te voorkomen middels preventieve maatregelen en uitklimvoorzieningen. Lees meer.

Terugwinning grondstoffen, energie, water

(24.09.12) In de Visiebrochure afvalwaterketen tot 2030  geven de Unie van Waterschappen en de VNG aan hoe door verduurzaming de afvalwaterketen fundamenteel zal veranderen. Waterschappen en gemeenten zetten afval- en regenwater om in bruikbare grondstoffen en energie en schoon water. Voor sectoren zoals stad, industrie en landbouw is dit in de brochure uitgewerkt. De verduurzaming vraagt coalities  met vele partners en een innovatiementaliteit.

Doekjes

(06.10.11) Sinds 2004 bestrijdt RIONED de problemen door vochtige doekjes in de riolering. Inmiddels lijken vrijwel alle soorten vochtig toiletpapier geschikt voor doorspoelen. Alle andere soorten vochtige doekjes zijn ongeschikt voor doorspoelen, hoewel dat vaak nog niet duidelijk op de verpakking vermeld staat. Meer informatie en voorbeelden van voorlichtingsmateriaal zijn op een aparte pagina beschikbaar.

Water en ruimtelijke ordening

(14.11.08) Alle informatie over de watertoets waaronder de handreiking van de vernieuwde watertoets staat op de website van de Helpdesk Water.
De site van NederlandBovenWater biedt een goed overzicht van methodieken voor gebiedsontwikkeling.

Basisinspanning verleden tijd

De basisinspanning was al geen wettelijke verplichting en nu is in het Bestuursakkoord Water afgesproken dat bestaande afspraken worden heroverwogen in het licht van nut en noodzaak van maatregelen. In het bestuursakkoord staat letterlijk:
"In de sector is sprake van een lopend traject van cultuurverandering. Het vertrekpunt was een cultuur van normatief gedreven investeringsbeslissingen onder gescheiden verantwoordelijkheden. Het wenkend perspectief is een cultuur van het oplossen van vraagstukken op korte en lange termijn onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. De uitdagingen van het komende decennium vragen een aanpak waarbij innovatie, de kosteneffectiviteit van maatregelen en efficiëntie in de uitvoering voorop staan: ‘de goede dingen goed doen'. Dit vraagt om meer kennis in de regio over effectiviteit van maatregelen en een betere toepassing van kennis in de praktijk. In het perspectief van de lopende cultuurverandering hebben partijen binnen de waterketen de ruimte om op basis van nieuwe kennis en inzichten in de lokale situatie, bestaande afspraken over te nemen investeringen te heroverwegen."
De basisinspanning is gedefinieerd als een inspanning om gelijkwaardig te functioneren met een referentiestelsel. Daarin zijn de impact op het lokale water (tenzij lokaal toegevoegd) en een maatschappelijke kosten-baten afweging niet meegenomen. Het bestuursakkoord vraagt om bij het nemen van maatregelen al deze aspecten mee te nemen bij de afweging.


Uw suggesties, aanvullingen en correcties zijn zeer welkom. Stuur een e-mail naar Hugo Gastkemper via info@RIONED.org.