Ter visie

Ter visies: Handreikingen inventarisatie, inspectie, incidentenregistratie en AC-degradatie

Publicatiedatum 10 maart 2023 Reageren uiterlijk 31 maart 2023

Drie rapporten vanuit het STOWA/RIONED Innovatieprogramma Professioneel Persleidingbeheer liggen ter visie en geven aanbevelingen, standaarden en achtergronden bij enkele basisactiviteiten in het beheer van de slagaders in het afvalwatersysteem. Uw reactie is welkom tot 31 maart 2023.

Handreiking inventarisatie en inspectie van persleidingen

Deze handreiking vervangt de in 2015 en 2018 uitgebrachte handreikingen. De publicatie bevat uitgebreide ervaringen en aanbevelingen voor de inventarisatie van basisgegevens en voor de uitvoering van onderzoek naar de conditie van de afvalwatertransportleidingen tussen de eindgemalen van de vrijvervalstelsels en de rioolwaterzuiveringen.

In het Innovatieprogramma Professioneel Persleidingenbeheer ontwikkelen Stichting RIONED en STOWA innovatieve methoden voor het beheer van de circa 13.000 km persleidingen voor stedelijk afvalwater in Nederland. Dit is nodig omdat de kwaliteit van de persleidingen nog zeer beperkt in beeld is. De faalfrequentie loopt de laatste jaren op. Uit de eerste inspecties lijkt het grootste deel nog in goede conditie, maar specifieke stukken blijken ook juist snel te moeten worden vervangen. Deze handreiking geeft een stappenplan voor efficiënt onderzoek naar de actuele conditie van persleidingen zodat u effectief beheersmaatregelen kunt plannen.

Download Handreiking inventarisatie en inspectie van persleidingen.
Geef uiterlijk donderdag 31 maart 2023 via mail onder vermelding van ‘Ter visie Handreiking inventarisatie en inspectie van persleidingen' uw reactie.

STUIP: Standaard Uitwisselingsformaat Incidenten voor Persleidingen

Stichting RIONED en STOWA hebben een STandaard Uitwisselingsformaat Incidenten Persleidingen (STUIP) laten ontwikkelen voor eenduidige registratie van persleidingincidenten. Registratie van alle beheerrelevante aspecten van persleidingincidenten leidt tot snellere beschikbaarheid van betrouwbare getallen voor risicomanagement. Deze publicatie geeft de achtergrondinformatie, beschrijft het uitwisselingsformaat alsmede het gebruik in de praktijk. Het uitwisselingsformaat zelf wordt onderdeel van GWSW.

STUIP bestaat uit drie delen:

  • Algemeen deel met daarin gegevens over de locatie en datum. 
  • Het deel inhoudelijke gegevens bevat gegevens over het type incident, het oorzaakobject, de oorzaak en de veroorzaker. Hieruit is af te leiden welke objecten vaak tot problemen leiden en welke faalmechanismen dominant zijn. 
  • Gevolgen bevat de gevolgen van falen. De te registreren effecten en de vertaling daarvan naar bedrijfswaarden ondersteunt de ontwikkeling van risicomanagement in de sector.

De ontwikkelde registratiesystematiek is als pilot bij vier organisaties getest. Hierbij is niet alleen gekeken naar de praktische toepasbaarheid van de systematiek, maar ook naar wat nodig is voor een succesvolle implementatie. Borging in het primaire werkproces is essentieel zodat elk incident wordt geregistreerd en er geen dubbele administraties ontstaan. Omdat bij veel organisaties de persleidingincidentenregistratie nog in de kinderschoenen staat, biedt deze systematiek kansen om het registratieproces in één keer goed in te richten.

Download STUIP: Standaard Uitwisselingsformaat Incidenten voor Persleidingen.
Geef uiterlijk donderdag 31 maart 2023 via mail onder vermelding van ‘Ter visie: STUIP' uw reactie.

Degradatie van asbestcement (AC) afvalwaterpersleidingen

Deze publicatie beschrijft het uitgevoerde data-onderzoek naar de belangrijkste oorzaken en kenmerken van het uitlogingsproces van asbestcement afvalwaterpersleidingen. Circa 1.500 km van de in totaal 13.000 km persleidingen zijn gemaakt van asbestcement. Deze persleidingen kunnen na verloop van tijd worden aangetast met verlies aan sterkte door uitloging van cement in de buiswand tot gevolg. Het is van belang om de toestand van AC afvalwaterpersleidingen te kunnen voorspellen, zodat de slechtste leidingdelen het eerste worden vervangen. 

In opdracht van Stichting RIONED en STOWA heeft Sweco de belangrijkste oorzaken en kenmerken van degradatie van deze leidingen geanalyseerd. Dit is mede gedaan door big data-analyse van inspectieresultaten uit de drinkwater- en afvalwatersector van de afgelopen twintig jaar. De resultaten geven aan dat het degradatieproces veelal lokaal plaatsvindt en er enige statistische samenhang blijkt tussen oorzaken. Het rapport geeft antwoorden op tien relevante vragen.

Download Degradatie van asbestcement (AC) afvalwaterpersleidingen.
Geef uiterlijk donderdag 31 maart 2023 via mail onder vermelding van ‘Ter visie: Degradatie van asbestcement (AC) afvalwaterpersleidingen’ uw reactie.
 

Reageren

Heeft u complimenten, vragen of opmerkingen over de drie rapporten? Deel deze met ons! We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de tervisielegging is daarvoor belangrijk!

 

Alle artikelen ter visie