Ter visie

Leidraad visueel inspecteren is herzien

Publicatiedatum 04 november 2022 Reageren uiterlijk 09 december 2022

De Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2 is beperkt herzien. De belangrijkste verandering is de nadere uitwerking van enkele uitvoeringsaspecten bij putinspecties. Daarop horen we graag uw reactie voor 9 december 2022.

Geef uw commentaar uiterlijk vrijdag 9 december 2022 via info@rioned.org onder vermelding van 'Leidraad visueel inspecteren'.

Toelichting

Visuele inspectie van de riolering is een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over wel of niet vervangen, renoveren of repareren van leidingen en putten. De sector heeft per 1 januari 2020 gekozen voor een nieuwe inspectiewerkwijze op basis van de Europese norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011. Door deze landelijke werkwijze weten gemeenten beter hoe hun rioleringsobjecten en -systemen erbij liggen. Daardoor verbetert hun maatregelkeuze en wordt het rioleringsbeheer efficiënter.

Belangrijk voor inspecteurs én beheerders

De Leidraad visueel inspecteren biedt zowel inspecteurs als beheerders belangrijke toelichting en uitvoeringsinstructies voor inspecties op basis van de NEN-EN 13508-2. De leidraad beantwoordt voor inspecteurs de volgende vragen: Hoe moeten waarnemingen bij de visuele inspectie van leidingen en putten worden vastgelegd? En welke toleranties zijn er in de waarnemingen toegestaan?

De rioleringsbeheerders weten dankzij de leidraad welke informatie de inspecteur kan rapporteren (en welke niet), en hoe nauwkeurig. Daardoor is voorafgaand aan contractverlening al duidelijk welke verwachtingen en wensen realistisch zijn en worden tijdens en na uitvoering van visuele inspecties discussies voorkomen.

Wat wordt nu herzien?

Afgelopen jaren hebben de nieuwe werkwijze bij visuele inspectie en deze leidraad hun waarde bewezen. Op verzoek van de gebruikers is nu een beperkte herziening doorgevoerd op de volgende punten:

  • In de 2019-versie was het deel Putinspecties vooral een kopie van het deel Leidinginspecties. Afgelopen jaren is meer ervaring opgebouwd, waardoor nu een aantal zaken duidelijker, realistischer en specifieker gemaakt kunnen worden.
  • Enkele Errata zijn hersteld in het deel Leidinginspecties.
  • In 2021 heeft NEN een nieuwe versie van de Europese norm uitgebracht, met kleine tekstuele verbeteringen, de NEN-EN 13508:2003+A1:2011+CNL1:2021. De tabellen met de verbeterde teksten (die nergens het inspectiewerk beïnvloeden) zijn overgenomen in de herziene leidraad.
  • Bovenstaande punten zijn in het inleidende hoofdstuk opgenomen en het voorwoord is ook geactualiseerd.

Complete set ter ondersteuning van inspectieprojecten

De Europese norm en deze leidraad zijn bij de nieuwe werkwijze voor visuele inspectie te gebruiken in combinatie met de classificatiemethodiek (Stichting RIONED, publicatie 2019-02) en het model Programma van Eisen (Stichting RIONED, publicatie 2019-03). Dat laatste document is ook verwerkt in de RAW Standaard 2020 (CROW). Genoemde documenten van Stichting RIONED en toelichting op de inspectiewerkwijze zijn beschikbaar via www.riool.net/inspectie-2020.

Alle artikelen ter visie