Ter visie

Kennisbank ‘Stedelijk water’: vier delen ter visie

Publicatiedatum 03 februari 2020 Reageren uiterlijk 26 maart 2020

De kennisbank is uitgebreid met een heel nieuw onderdeel over water in de stad. In ‘Stedelijk water’ krijgt u inzicht in de stedelijke hydrologie, de gezondheidsrisico’s van water in de bebouwde omgeving en waterkwaliteit. In het vierde deel staan de emissies centraal.

Het eerste deel ‘Stedelijke hydrologie’ geeft inzicht in de hydrologische kringloop in de stad en de interactie van het watersysteem met de riolering in bebouwd gebied en met het watersysteem in landelijk gebied. Kennis die u nodig hebt als u vanuit het veranderende klimaat effectieve maatregelen tegen wateroverlast wilt nemen.

Download concept Stedelijke hydrologie

Het tweede deel ‘Water en volksgezondheid’ gaat over de gezondheidsrisico’s van water in de stad (bijvoorbeeld van fonteinen en bedriegertjes) en hoe u daarmee kunt omgaan. Dankzij de praktijkervaringen van de afgelopen jaren is veel duidelijker geworden wat wel en niet werkt. Zo krijgt u veel praktische tips om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld als er een zwemevent in uw stad georganiseerd wordt.

Download concept Water en volksgezondheid

Het derde deel ‘Waterkwaliteit’ gaat in op verschillende typen verontreinigingen in stadswater, de Kaderrichtlijn Water (de Europese richtlijn voor de beoordeling van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit) en de Ecologische Sleutelfactoren (de systematiek om te analyseren hoe een watersysteem ecologisch functioneert). U krijgt inzicht in hoe u kunt onderzoeken welke problemen spelen en welke niet.

Download concept Waterkwaliteit

Het vierde deel Emissies rioolstelsels geeft aan welke emissies uit rioolstelsels komen en hoe zich dat verhoudt tot andere bronnen. Zij laat zien hoe u uit de emissieregistratie zelf regionale emmissiecijfers samenstelt. Ook geeft zij een overzicht van landelijke emissiecijfers.

Download concept Emissies rioolstelsels

Al met al een forse uitbreiding van de kennisbank die veel vragen beantwoordt die stedelijk waterbeheerders in de praktijk hebben. 

Deze 4 publicatie-delen lagen ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan omdat de definitieve publicatie door de Coronacrisis langer duurt. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken. 

Alle artikelen ter visie