Ter visie

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

Publicatiedatum 07 juli 2022 Reageren uiterlijk 04 september 2022

In deze update van de Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten (2020) is met name natuurinclusief toegevoegd. Het laat zien wat een gemeente allemaal kan eisen of juist verbieden. Het ministerie van BZK is opdrachtgever, andere ministeries, Stichting RIONED en koepelorganisaties zijn betrokken. Vanwege de betrokkenheid van Stichting RIONED ligt de publicatie nu ter visie. Graag ontvangen we uw suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen uiterlijk op 4 september 2022.

Door klimaatverandering neemt de kans op hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Daarnaast staan de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit in stedelijk gebied onder druk.

Gemeenten en waterschappen kunnen al veel regelen. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat in organisaties de kennis over juridische mogelijkheden ontbreekt. Dat leidt tot patstellingen en beperkte toepassing van de beschikbare instrumenten.

De handreiking ‘Decentrale regelgeving bij klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren’ is geactualiseerd. Het doel van deze handreiking is om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien op welke wijze verschillende aspecten van klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren kunnen worden 'geregeld'.

Zodat de discussie bij gemeenten, waterschappen en provincies niet meer gaat over de vraag of het mogelijk is om deze aspecten te 'regelen' en verschuift naar de vraag in hoeverre decentrale regelgeving nuttig en nodig is of dat het 'regelen' ook op een andere manier kan, zoals via
stimuleringsmaatregelen of via afspraken in een convenant.

Open de concepthandreiking.

U kunt uiterlijk zondag 4 september 2022 reageren via info@rioned.org onder vermelding van ‘Reactie ter visie handreiking'.

Alle artikelen ter visie