Ter visie

Branchestandaard gemeentelijke watertaken ter visie

Publicatiedatum 22 september 2020 Reageren uiterlijk 01 november 2020

Sinds de lancering van de conceptversie van de Branchestandaard gemeentelijke watertaken in 2016 hebben al bijna 200 organisaties met het model proefgedraaid. Deze ervaringen zijn verwerkt in de nieuwe versie die nu ter visie ligt om definitief vastgesteld te worden. De reactietermijn is gesloten en in de loop van december komt de definitieve versie uit.

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken helpt professionals, gemeenten en samenwerkingsregio’s om de benodigde kennis voor goed en efficiënt rioleringsbeheer waar nodig op niveau te brengen én te houden. Stichting RIONED heeft de standaard ontwikkeld in samenwerking met Wateropleidingen. Het model koppelt professionals, hun rollen, activiteiten, competenties en kennisgebieden aan elkaar. Voor de competenties zijn de ontwikkelaars van HR21 (een samenwerking van de bureaus Buitenhekplus en Leeuwendaal en de VNG) betrokken. De meeste gemeenten gebruiken het HR21-model bij hun personeelsbeleid.

Activiteiten: beleidsmatig-organiserend of uitvoerend

De branchestandaard geeft voor alle deelactiviteiten aan of zij beleidsmatig-organiserend of uitvoerend zijn. Vroeger heette dat ook wel hbo- en mbo-niveau. De benodigde kennis voor de beleidsmatig-organiserende activiteiten werkt de branchestandaard verder uit in drie kennisniveaus.

Drie kennisniveaus: basis, zelfstandig uitvoerend en specialist

De branchestandaard onderscheidt drie kennisniveaus:

  • Basisniveau, wat moet een beleidsmedewerker stedelijk waterbeheer/rioleringsbeheer of beheerder minimaal weten en kunnen? Dit niveau is vergelijkbaar met de Basisopleiding Riolering van Wateropleidingen. De beleidsmedewerker kan als opdrachtgever de regie voeren, keuzes maken en bepalen of de kwaliteit van het uitbestede werk voldoende is of niet. Tegelijk is dit het niveau dat iedere professional (bij een adviesbureau bijvoorbeeld) moet hebben om verbanden te kunnen leggen.
  • Uitvoerend professional: wat moet een professional weten en kunnen om zelf activiteiten uit te voeren, zoals het schrijven van een GRP of doen van onderzoek? Hiervoor is aanvullende kennis nodig. Per activiteit geeft de branchestandaard aan van welke kennisgebieden dit zelfstandigenniveau vereist is. Daarbij houdt zij rekening met de lokale situatie, zoals de complexiteit van het stelsel en de omgeving.
  • Specialist: werkt aan complexe problemen en brengt innovatie. De branchestandaard beschrijft welke extra kennis dit vraagt ten opzichte van de uitvoerend professional.

Competenties

De competenties zijn gekoppeld aan de rol die een professional heeft. In de verdeling van taken tussen personen verschillen gemeenten veel. Op hoofdlijnen onderscheidt de branchestandaard voor de beleidsmatig-organiserende activiteiten vier rollen: beleidsmedewerker, beheerder, ontwerper en gegevensbeheerder. Deze rollen zijn gekoppeld aan functiebeschrijvingen uit het eerder genoemde HR21-model. De competenties die daaruit volgen vindt u in de branchestandaard. In de pdf vindt u de onderbouwing van de gekozen functiebeschrijvingen.

Kennisgebieden nu en in de nabije toekomst

De beschrijving van de kennisgebieden geeft ook aan wat op dit moment tot het vakgebied van de gemeentelijke watertaken behoort en wat niet. Daarmee is de branchestandaard bepalend voor het (toekomstige) aanbod in de kennisbank van Stichting RIONED en wat de professionals geacht worden te weten. Daarnaast geeft de standaard aan welke aanvullende kennis in de (nabije) toekomst waarschijnlijk tot het vakgebied gaat behoren.

Stichting RIONED gaat alle informatie in de kennisbank opnieuw naast het model leggen om te kijken waar we kennis moeten toevoegen. Daarbij ligt de prioriteit bij het invullen van de witte vlekken op het basis- en zelfstandigenniveau, voor zover gemeenten en samenwerkingsregio’s die nodig hebben om opdrachten goed uit te zetten. Wateropleidingen gaat de mogelijkheden bekijken voor opleidingen gericht op uitvoerende professionals als vervolg op de Basisopleiding Riolering.

Wat ligt nu ter visie?

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken die ter visie lag, bestaat uit twee delen:

U kunt niet meer reagern maar het model wel raadplegen. In de loop van december presenteren wij het definitieve model.

Voor meer informatie over het model kunt u contact opnemen met Rob Hermans (Stichting RIONED, info@rioned.org) en voor meer informatie over de opleidingen met Ingrid Schröders (Wateropleidingen, info@wateropleidingen.nl).

Alle artikelen ter visie