Ter visie

Actualisatie kennisbank: Samenwerken

Publicatiedatum 02 augustus 2022 Reageren uiterlijk 04 september 2022

De waterketen wordt meer en meer geplaatst in het brede perspectief van de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Dit vraagt om intensievere samenwerking met diverse partijen om te komen tot gedeelde ambities, opgaven, oplossingen en beheer. Stichting RIONED biedt u hulpmiddelen om een effectief samenwerkingsverband op te zetten. In een stappenplan wordt de totstandkoming van een succesvolle samenwerking uitgewerkt als een (bord)spel. In het vernieuwde kennisbankonderdeel 'Samenwerken' leest u meer over samenwerken in stedelijk waterbeheer en hoe u samenwerken als spel kunt benaderen. De conceptteksten liggen nu ter visie. Graag ontvangen we uw suggesties wijzigingen en/of aanvullingen uiterlijk 4 september 2022.

Het spel van samenwerken

Een manier om samen te werken is het samenwerken te beschouwen als een spel. In het kennisbankonderdeel ‘Samenwerken’ wordt samenwerken als spel in stedelijk waterbeheer toegelicht en aan de hand van een stappenplan kunt u zelf in de praktijk aan de slag.
Net zoals een bordspel begint een goed samenwerkingsverband met het verkennen van het speelveld. Een onderwerp of werkterrein waarover betrokkenen met elkaar afspraken willen maken en dat zij samen willen oppakken, vormt het speelveld. Optimalisatie van de waterketen, klimaatadaptatie en ruimtelijke plannen zijn drie kenmerkende speelvelden binnen het stedelijk waterbeheer. Gaat het bijvoorbeeld over het optimaliseren van het functioneren van de riolering of is het doel om het rioleringsbelang op kaart te zetten bij de aanpak van klimaatadaptatie of in de planvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen? Na het in kaart brengen van het speelveld en de spelers gaat het spel van start om de spelers op één lijn te krijgen. Het spel is afgelopen bij een gedeeld resultaat.

Wat vindt u ervan?

Bekijk de conceptteksten van het kennisbankonderdeel Samenwerken in onderstaande pdf en geef uw suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen. Wat vindt u van de benadering van samenwerking als spel? Denkt u het zelf toe te gaan passen in de praktijk? U kunt uiterlijk zondag 4 september 2022 reageren via info@rioned.org onder vermelding van ‘Samenwerken’.

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de ter visielegging is daarvoor belangrijk!

Alle artikelen ter visie