Te verzamelen informatie

In de voorbereiding op een reinigingsproject moet u ten minste de volgende informatie verzamelen:
 • de te reinigen tracés;
 • profiel en afmetingen van de te reinigen strengen;
 • putnummers en hoe die moeten worden vastgelegd in het inspectiebestand. U kunt ook een SUF-bestand ter beschikking stellen.
 • maaiveldhoogten van de putten en bob-maten van de riolen;
 • bereikbaarheid van de putten (ligging in straatprofiel, parkeerplaatsen, plantsoen, particulier terrein);
 • toegankelijkheid van de putten;
 • de noodzaak om maatregelen te nemen om de tracés te kunnen afzonderen van de rest van het rioolstelsel (zoals voorzieningen om dwa om te leiden, bijzondere lozingen uit persleidingen of industriële lozingen);
 • informatie over de constructieve toestand van de riolen in de te reinigen tracés;
 • het al dan niet aanwezig zijn van verzakkingen;
 • welke tijdelijke verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn tijdens de werkzaamheden (denk hierbij ook aan de planning en wekelijkse markten of evenementen);
 • aard en locatie van obstakels;
 • een indicatie van de locatie, aard en hoeveelheid van slib.
Ook de BRL K-10014 van KIWA geeft informatie over de te verzamelen gegevens vóór een (riool)reiniging.

Kwaliteit van de informatie

De hier genoemde informatie is niet altijd volledig en betrouwbaar aan te leveren. Dit geldt met name voor de locatie, aard en hoeveelheden slib (zie Vervuilingssituatie vaststellen). Maar informatie over de tracés, de geometrie en de afmetingen van riolen en putten is wél betrouwbaar en nauwkeurig aan te leveren. Als hierin fouten sluipen, heeft dat consequenties voor de werkzaamheden en de planning. Let er daarom op dat u de gegevens uit een actuele database haalt. Ga in elk geval na of revisiewerk in de database is doorgevoerd. Andere aandachtspunten hierbij zijn het aanleveren van de juiste put- en/of strengcodes en het materiaal van de riolen. In de praktijk blijken tekeningen van de situering van het werk regelmatig onvolledig en van slechte kwaliteit te zijn. Soms ontbreken ze zelfs. Ook geven zij vaak weinig of geen inzicht in de omstandigheden op het werk. Twijfelt u aan de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie op papier of uit digitale databases? Dan moet u het werk vóór de aanbesteding verkennen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel