Systematiek

In deze module staan de kostenkengetallen voor diverse maatregelen. Bij het opstellen daarvan is uitgegaan van een gemiddelde situatie. Om de getallen aan te passen aan uw lokale situatie, staat – waar mogelijk – welke factoren kostenverhogend of -verlagend kunnen werken. Daarnaast is de opbouw van enkele basisprijzen gesplitst in ‘kostengroepen’. Dit maakt de invloed van de verschillende kostenonderdelen zichtbaar.

De kostenkengetallen voor uw eigen situatie kunt u op verschillende manieren bepalen. Zo kunt u uitgaan van de kostenkengetallen per object, die u voor de lokale situatie bewerkt (bottom-up). Ook kunt u uitgaan van de kostenkengetallen op stelsel- of gemeenteniveau, die u vertaalt naar uw eigen situatie (top-down). Nacalculatie van eigen berekeningen en vergelijking met de kostenkengetallen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Afbakening

Deze module onderscheidt de volgende maatregelen: inspectie, monitoring, onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering, aangevuld met aanleg.

Op basis van de huidige kennis en informatie zijn niet voor alle rioleringsobjecten en -maatregelen kostenkengetallen te ontwikkelen. Ook kan een grote diversiteit in uitvoering het bepalen van een eenduidig kostenkengetal bemoeilijken.

Voor niet-gangbare systemen en onderdelen vindt u in deze module geen kostenkengetallen. Ook de systemen en onderdelen die nog in een experimenteel stadium verkeren, blijven buiten beschouwing.

Overzicht kostenkengetallen

In tabel A staat een ‘X’ bij de combinaties van maatregelen en rioleringsobjecten waarvoor een kostenkengetal aanwezig is. Bij de kostenkengetallen met een meer gedetailleerde opbouw is de ‘X’ vetgedrukt.

Tabel A Overzicht kostenkengetallen in combinaties van maatregelen en rioleringsobjecten
type maatregel
onderdeel (globaal gegevensmodel GFO)
onderhoud reparatie/
renovatie
vervanging aanleg inspectie niveau
stelsel 1: gemengd (al dan niet verbeterd) X   X X X gemeente
stelsel 2: gescheiden X   X X X gemeente
stelsel 3: verbeterd gescheiden X   X X X gemeente
stelsel 4: drukriolering X   X X X gemeente
vrijvervalriool X X X X X object
persleiding/drukleiding X   X X X object
perceelaansluitleiding     X X   object
kolk en kolkaansluitleiding     X X   object
lijngoten       X   object
roostergoten       X   object
rioolput X   X X X object

gemaal natte opstelling

bouwkundig

mechanisch

elektrisch

diversen

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

object

object

object

object

object

gemaal droge opstelling

bouwkundig

mechanisch

elektrisch

diversen

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

object

object

object

object

object

pompput

bouwkundig

mechanisch/elektrisch

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

object

object

object

vacuümstation en bufferputten X   X X   object
externe overstort X   X X X object

randvoorziening

bergbezinkbassin

bergbezinkriool

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

object object

infiltratie- en drainagevoorzieningen

wadi

infiltratieveld

zaksloten

infiltratiekrat

infiltratieriool

infiltratiekolk

infiltratiekelder

infiltrerende verharding

gootje particuliere grond (afkoppelen dakoppervlak particulieren)

regenton

drainageleiding

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

object

object

object

object

object

object

object

object

object

 

 

object

object

IBA X     X X object

Uitgangspunten

Alle kostenkengetallen gaan uit van het prijspeil per 1 januari 2015 en zijn exclusief btw. Tenzij anders is aangegeven, zijn de kostenkengetallen inclusief de volgende kosten:

 • uitvoeringskosten, CAR-verzekering (opdrachtnemer): 10%;
 • algemene kosten, winst en risico (opdrachtnemer): 12%;
 • voorbereiding, toezicht en advies (opdrachtgever): 15%.

De ‘toeslagfactor’ is dan: ((1,10 x 1,12 x 1,15) - 1) = 0,417.

Specifieke factoren uitgesloten

De kostenkengetallen zijn exclusief kosten voor:

 • grondaankoop of de vestiging van zakelijke rechten;
 • reiniging van verontreinigde grond;
 • ingrijpende maatregelen voor kabels en leidingen;
 • inrichting van terreinen na aanleg van voorzieningen;
 • vergunningen en leges;
 • het ophalen van riolering vanwege slechte grondslag;
 • funderingsmaatregelen anders dan grondverbetering;
 • stempeling of toepassing van damwanden;
 • intensieve bemaling;
 • invloeden van de marktsituatie.

Deze factoren kunnen per locatie zeer sterk verschillen en (grote) invloed hebben op de kostenkengetallen. Bij de vertaling naar uw lokale situatie kunt u die verschillen verwerken door bijvoorbeeld de basisprijzen in de kostenkengetallen aan te passen.

Veiligheidseisen

Bij de verschillende werkzaamheden moeten de uitvoerders de veiligheidseisen naleven, zoals arbovoorschriften en voorschriften uit de veiligheidsbladen. Dit is onder meer voor de gehanteerde ontgravingstaluds van belang.

Aanwezigheid bedrijven en industrie

Verder is aangenomen dat in de gemeente bedrijven en industrie aanwezig zijn. Deze zijn niet apart meegerekend. In de lengte van de riolering per inwoner per stelsel is de lengte op bedrijventerreinen wel meegenomen. Daarom is in Kostenkengetallen per fictief stelsel en Rioleringskosten fictieve gemeente steeds sprake van aangesloten ‘woningen’, met een toeslag (voor stelsellengte en verhard oppervlak) voor bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen. Deze toeslag is gebaseerd op een landelijk gemiddelde.

Belang bepaalt mate van detaillering

Elk rioleringsonderdeel en elke activiteit binnen de rioleringszorg hebben eigen kenmerken die bepalend zijn voor een kostenkengetal. Sommige onderdelen (zoals riolen) komen veel voor en dragen daarom meer bij aan de kosten van de rioleringszorg als geheel. Bij deze onderdelen is de opbouw van het kostenkengetal gedetailleerder dan bij minder bepalende rioleringsonderdelen.

Alternatieven

In deze module staan kostenkengetallen voor diverse activiteiten. Deze activiteiten kennen vaak ook varianten, die afwijkingen in kosten met zich kunnen meebrengen. Houd hier rekening mee.

Gebruik in rioleringsbeheersystemen

Zoals al aangegeven, zijn de kostenkengetallen opgesteld voor een gemiddelde Nederlandse situatie. Als u de kostenkengetallen gebruikt voor kostencalculaties met uw rioleringsbeheersysteem, moet u dus een lokale vertaalslag maken. Daarbij is voor het bepalen van bijvoorbeeld benodigde vervangingsbudgetten op lange termijn een andere mate van detaillering en nauwkeurigheid nodig dan voor het opstellen van een besteksraming.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel