Openbare vuilwaterstelsels en gemengde rioolstelsels zijn voorzieningen die stedelijk afvalwater inzamelen en transporteren. Stedelijk afvalwater is: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater , grondwater of ander afvalwater (definitie Wet milieubeheer). Afvloeiend hemelwater valt dus ook onder stedelijk afvalwater. Daarmee vallen onder openbare vuilwaterstelsels: gemengde rioolstelsels , vuilwaterriolering, drukriolering, vacuümriolering en transportleidingen.

Ook de 'echte' vuilwaterstelsels ontvangen en/of transporteren vaak een deel hemelwater. Bijvoorbeeld via (een klein deel) naar de riolering afvoerend oppervlak, een verbinding met het hemelwaterstelsel (verbeterd gescheiden stelsels ) of inprikkende gemalen. De aanpak in een SSW voor vuilwaterstelsels en gemengde stelsels is daarom in de basis hetzelfde.

Overzicht op stelselniveau

U beschrijft het deelsysteem openbare vuilwaterriolering als een samenstel van (hydraulisch) afzonderlijke stelsels . Voor de beschrijving van deze stelsels kunt u onderscheid maken in vaste (ingemeten) objectgegevens en afgeleide (geaggregeerde, berekende) stelselgegevens, zoals de stelselberging. Daarnaast legt u vast welke hydraulische belasting op het deelsysteem valt te verwachten op basis van het aantal aangesloten inwoners en bedrijven én de omvang van het aangesloten oppervlak.

Basisinformatie

U legt in het SSW de volgende basisgegevens van de vuilwaterstelsels vast:

 • hoofdstructuur (bergings-, overstort-, hoofdafvoer- en transportriolen, waaronder persleidingen );
 • lozingspunten (pompen/gemalen, overstortputten en nooduitlaten );
 • drempelbreedte en -peil van in- en externe riooloverstortputten;
 • bijzondere constructies, zoals stuw- of knijpconstructies en schuiven, inclusief sturingsregels;
 • capaciteiten en sturingsregels van gemalen onder de verschillende bedrijfstoestanden die kunnen optreden, ook bij samenloop met andere gemalen;
 • locaties van grote afvalwaterlozingen;
 • individuele behandeling van afvalwater (IBA) in beheer bij de gemeente, inclusief systeemtype (bijvoorbeeld septic tank, biorotor), inhoud (m3) en lozingspunt.

Vermeld bij deze basisgegevens ook de bron en de peildatum van de informatiebron en/of de inmeting, zodat bekend is hoe actueel en betrouwbaar ze zijn.

Hydraulische belasting op het stelsel

U legt vast met hoeveel afvalwater het  hydraulisch kan worden belast en beschrijft de omvang van het eventueel naar de riolering afvoerende oppervlak (zie het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren).

Afgeleide systeeminformatie

Figuur A Voorbeeld berging-hoogterelatieVergroot afbeelding

Systeemberging

Vanwege de invloed op de emissie (vuiluitstoot) naar het oppervlaktewatersysteem wil de waterbeheerder graag weten hoeveel berging in de vuilwaterstelsels beschikbaar is. Ook voor de gemalenbeheerder is dit essentieel om te kunnen bepalen hoe lang een pompstop voor onderhoud mag duren of welke afhandeltijd voor pompstoringen acceptabel is. De hoeveelheid berging per stelsel berekent u op basis van de volgende informatie:

 • Geometrie (vorm, diameter, hoogteligging) leidingen.
 • Geometrie putten.
 • Omvang bergings- en randvoorzieningen.
 • Drempelhoogten.
 • Niveau tot waar het stelsel wordt geledigd (laagste inslagpeil van gemaal).

U kunt deze berekening uitvoeren met een rioolbeheerprogramma of een hydraulisch rekenprogramma. U rapporteert in het SSW:

 • de berging-hoogterelatie (totale rioolinhoud in relatie tot hoogte, zie figuur A);
 • de onderdrempelberging (onderdrempelinhoud minus de verloren berging );
 • de hoeveelheid verloren berging (niet beschikbare onderdrempelberging door o.a. riolen in tegenschot, zinkers en verzakkingen);
 • de inhoud en vul- en leegwijze van randvoorzieningen;
 • de inhoud van groene buffers/retentievijvers (maximumpeilstijging en gemiddelde oppervlakte).

Pompovercapaciteit

De pompovercapaciteit van een vuilwaterstelsel (en verbeterd gescheiden stelsel) is de afvoercapaciteit van het gemaal bij neerslag minus de maatgevende droogweerbelasting en de hydraulische belasting van inprikkende gemalen. De overcapaciteit van het gemaal dient voor de afvoer van hemelwater. Vaak wordt de pompovercapaciteit (in m3/h) omgeslagen over de omvang van het aangesloten verharde oppervlak (in mm/h).

Een bijzondere vorm is de overstortbemaling, die niet afvoert naar een rwzi maar naar het oppervlaktewater. Is sprake van overstortbemalingen? Beschrijf dan ook hiervan de pompovercapaciteit.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel