Een openbaar hemelwaterstelsel is een voorziening die afstromend hemelwater inzamelt en verder verwerkt (maar niet een openbaar vuilwaterstelsel is) . Tot openbare hemelwaterstelsels behoren onder meer de hemelwaterriolen (hwa-riolen) van (verbeterd ) gescheiden stelsel , infiltratievoorzieningen , waterdoorlatende verharding en retentievijvers. gemengde rioolstelsels horen hier niet bij. In de praktijk wordt voor hwa ook wel de term regenwaterafvoer (rwa) gebruikt.

Overzicht op stelselniveau

U beschrijft het deelsysteem openbare hemelwaterriolering als een samenstel van (hydraulisch) afzonderlijke stelsels . De beschrijving van deze stelsels is op hoofdlijnen dezelfde als die van openbare vuilwaterstelsels.

Basisinformatie

U legt in het SSW de volgende basisgegevens van de openbare hemelwaterstelsels vast:

 • hoofdstructuur (bergings-, overstort-, hoofdafvoer- en transportriolen, waaronder persleidingen);
 • lozingspunten (uitstroomputten en pompen/gemalen);
 • bijzondere constructies, zoals stuw- of knijpconstructies en schuiven;
 • drempelhoogte en -peil van overstortputten;
 • capaciteiten en sturingsregels van gemalen onder de verschillende bedrijfstoestanden die kunnen optreden, ook bij samenloop met andere gemalen;
 • aanwezige typen voorzieningen, zoals doorlatende verharding, waterbergende wegen, ondergrondse waterberging, groene of groen-blauwe daken , wadi’s, infiltratieriolen , watervoerende wegen en goten;
 • hydraulische kenmerken van de voorzieningen, zoals berging, ledigingscapaciteit en eventuele sturing;
 • locatie en ontvangstpunt overloopconstructies van de voorzieningen.

 

Specifiek voor voorzieningen waarbij hemelwater infiltreert, legt u verder nog vast:

 • de wijze van vulling (via maaiveld zoals bij wadi, via doorlatende verharding of via kolken);
 • de doorlatendheid van de ondergrond;
 • de lokale grondwaterstand;
 • de infiltratiecapaciteit.

Vermeld bij deze gegevens ook de bron en de peildatum van de informatiebron en/of de inmeting, zodat bekend is hoe actueel ze zijn.

N.B. Voor verdronken hemelwaterstelsels hoeft u de bergingshoogtekromme en pompovercapaciteit niet in het SSW op te nemen. 

Toename inspanning

Vergeleken met vuilwaterstelsels zijn hemelwaterstelsels als hydraulische eenheid vaak kleiner, maar het aantal hemelwaterstelsels en -voorzieningen is per gemeente juist groter. En door meer ontvlechten en (gedeeltelijk) afkoppelen neemt zowel het aantal als de diversiteit alleen maar verder toe. Hierdoor kost de beschrijving van hemelwaterstelsels meer inspanning dan vroeger. Tegelijkertijd is die beschrijving noodzakelijk om het overzicht te bewaren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel