Welk besluit geldt voor wie?

De algemene lozingsregels voor afvalwater staan in drie lozingsbesluiten. De lozingsbron bepaalt welk besluit van toepassing is:

 1. Bedrijven: de regels voor lozingen vanuit bedrijven ('inrichtingen' volgens de Wet milieubeheer (Wm)) staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer (kortweg: Activiteitenbesluit).
 2. Huishoudens: de regels voor lozingen vanuit huishoudens staan in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah).
 3. Overige bronnen: de regels voor lozingen uit overige bronnen/de openbare ruimte staan in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Vergunning of melding?

Omdat de meeste lozingen vallen onder algemene regels is meestal geen vergunning meer nodig. Een melding is voldoende, eventueel met een zogenoemd maatwerkvoorschrift (een nadere, individuele eis boven op de voor iedereen geldende algemene regels). In bepaalde gevallen is zelfs een melding niet nodig.

Omgevingsloket Online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Sinds 1 april 2012 kunnen lozers via het OLO digitaal een melding doen op grond van het Blah of Blbi. Bedrijven kunnen hun lozingen (die vallen onder het Activiteitenbesluit) melden via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Voorkeursvolgorde voor omgaan met afvalwater

Overheden met bevoegdheden rond afvalwater (met name gemeenten en waterbeheerders, zie tabel A), moeten rekening houden met de in de Wm voorgeschreven voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater. Die voorkeursvolgorde is:

 1. het ontstaan van afvalwater voorkomen of beperken;
 2. verontreiniging van afvalwater voorkomen of beperken;
 3. afvalwaterstromen gescheiden houden;
 4. huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater inzamelen en zuiveren bij de rwzi;
 5. ander afvalwater (zo nodig na berging of zuivering) bij voorkeur hergebruiken, lokaal in het milieu terugbrengen of (als laatste optie) inzamelen en zuiveren bij de rwzi.

Tabel A Algemene regels voor lozingen in de riolering, het oppervlaktewater en de bodem

Lozingen door huishoudens door bedrijven vanuit openbare ruimte
Regels Alles via algemene regels Alles via algemene regels
 • Altijd algemene regels voor lozen in riolering en bodem
 • Meestal algemene regels voor lozen in oppervlaktewater
Besluiten Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) Activiteitenbesluit Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)
Voorschriften voor
 • Huishoudelijk afvalwater 
 • Zwembadwater 
 • Overig afvalwater (incl. hemel- en grondwater): zorgplicht
 • Hemelwater 
 • Grondwater 
 • Huishoudelijk afvalwater 
 • Koelwater 
 • Specifieke bedrijfsafvalwaterstromen
 • Hemelwater
 • Grondwater
 • Huishoudelijk afvalwater
 • Lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels
 • Specifieke afvalwaterstromen
Bevoegd gezag Voor de riolering en de bodem is de gemeente of provincie het bevoegd gezag,
voor het oppervlaktewater de waterbeheerder.
Tabel A Regels voor afvalwaterlozingen


 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel