Stresstest volgens het DPRA

De gestandaardiseerde stresstest van het DPRA is nog niet gereed. We beschrijven de bedoeling en de stand van zaken.

Inbreng tot standaardisatie stresstest
Stichting RIONED heeft met een notitie opgesteld om te komen tot goede standaardisatie van de stresstest voor regenwater, zoals voorgesteld binnen het Deltaplan Ruimtelijkte Adaptatie. Stichting RIONED draagt vanuit haar deskundigheid graag bij aan effectieve klimaatadaptie en doelmatig stedelijk waterbeheer. Geef uw reactie!


De DPRA stresstest zal er op gericht zijn de kwetsbaarheid van woningen, winkels, ziekenhuizen en agrarische gronden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen in beeld te krijgen. Over de stresstest wordt gesproken in enkelvoud, maar het is aannemelijk dat hij bestaat uit deeltesten voor elk van de genoemde aspecten.  De stresstest resulteert in beelden op kaart, die duidelijk maken in welke mate gebieden en functies kwetsbaar zijn voor deze weers- en klimaateffecten.

De gemeenten en de waterschappen zullen de opdrachtgever zijn voor de uitvoering van de regionale stresstesten. Zij maken gebruik van bestaande aanbieders. De standaardisatie via een stresstest zal in elk geval de input omvatten. Het DPRA spreekt van gebruik van meerdere regenvalscenario's, waaronder scenario's die de huidige toetsen te boven gaan. Het overleg over de te gebruiken scenario's, de mate van extremiteit en overige voorwaarden, zoals omvang van het regengebied en locatie en tijdsduur van de bui, is op dit moment nog in de opstartfase.

De stresstest is landsdekkend, d.w.z. het omvat zowel het stedelijk als het landelijk gebied. De test moet specifiek aandacht besteden aan vitale infrastructuur (bijv. drinkwater- en elektriciteitsvoorziening en datacentra) en kwetsbare functies zoals ziekenhuizen.

Andere ontwikkelingen die de kwetsbaarheid in de tijd vergroten, waaronder bodemdaling  en veranderende grondwaterstand, moeten in de stresstest worden meegenomen. De uitkomsten van de stresstest moeten worden besproken met de belanghebbenden. Dit is in principe iedereen die de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Het DPRA noemt als voorbeelden woningcorporaties, netwerkbeheerders, agrariërs en natuurbeheerders. Na en mede op basis van de dialoog met de belanghebbenden wordt een uitvoerings- en investeringsagenda opgesteld. In het DPRA staat dat de overheden een agenda opstellen voor hun regio. In het midden blijft of er één regionale agenda is of een afstemming van de afzonderlijke agenda's van gemeenten en waterschappen.

De planning in het DPRA gaat er vanuit dat nog in 2017 de gestandaardiseerde stresstest beschikbaar komt, zodat de testen in 2018 en 2019 door gemeenten en waterschappen worden uitgevoerd en de uitkomsten met de belanghebbenden gedeeld en besproken worden. Uiterlijk in 2020 zouden in regionaal verband de uitvoeringsagenda's gereed moeten zijn. Het DPRA gaat er vanuit dat de stresstest elke zes jaar herhaald wordt om de effecten van de maatregelen te kunnen volgen.

Meer informatie over Impact extreme neerslag stedelijk gebied: waarom en met welke buien?
 

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE