Stichting RIONED en Stowa willen ervoor zorgen dat er meer kennis komt (en wordt toegepast) die bijdraagt aan een grotere doelmatigheid van het waterbeheer. Eén van de gebieden waarop meer kennis nodig is, is de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Waterkwaliteitsproblemen in stedelijk gebied kunnen een scala aan oorzaken hebben, waaronder de vuiluitworp via uitlaten en overstorten. Om deze problemen goed aan te pakken, moeten er meer praktijkgegevens beschikbaar komen, zodat het uiteindelijk mogelijk wordt om op basis van stelsel- en gebiedskenmerken ook op andere locaties de omvang van de emissie in te schatten. Ook de rendementen van randvoorzieningen zijn nu slechts globaal bekend en moeten dus verder in de praktijk onderzocht worden.

Stowa en Stichting RIONED willen dit praktijkonderzoek en het meten aan emissies stimuleren, door (financieel) bij te dragen aan lokaal onderzoek. De resultaten uit het lokaal onderzoek kunnen dan gebruikt worden om de kennis van de vuiluitworp uit het afvalwatersysteem en van de rendementen van verbeteringsmaatregelen, te vergroten. Gezamenlijk hebben beide kennisinstituten de Stimuleringsregeling emissiemetingen in het leven geroepen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet het onderzoek wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Nuttig, correct en bruikbaar

De te verwachten resultaten moeten nuttig, correct en bruikbaar zijn. De resultaten zijn nuttig als uit een immissiebeschouwing blijkt dat de te bepalen emissies naar verwachting significant bijdragen aan een reëel waterkwaliteitsprobleem of dat het rendement van de te onderzoeken maatregel significant zal bijdragen aan de oplossing daarvan. Voor correcte en bruikbare resultaten geldt de eis dat de werkwijze van RIONEDreeks 14 wordt gevolgd.

Meetset

Als basis voor de bijdrage geldt de oplevering van een vooraf afgesproken meetset. Een meetset bestaat uit de buigemiddelde concentraties van de emissie van de in tabel A genoemde stoffen in combinatie met de registratie van de betreffende stelsel- en gebiedskenmerken.

Tabel A Stoffen in meetset
Gewenst aanvullend inzicht in toe te passen rekenconcentraties per type lozingspunt
Type lozingspunt Stofgroepen
Gescheiden rioolstelsel fosfaat, zware metalen, PAK, hygiënische betrouwbaarheid
Gemengd rioolstelsel fosfaat, koper, BZV
Rwzi fosfaat, stikstof, zware metalen, PAK, bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen

Een meetset bevat of de concentraties van alleen de emissie of ook de concentraties van stoffen in het afvalwater juist voorafgaand aan de instroom van een randvoorziening zodat het rendement van die randvoorziening is te bepalen. Een meetset omvat 30 buien voor gescheiden stelsels en voor gemengde rioolstelsels 10 buien.

Bijdrage

De stimuleringsregeling draagt € 7.500 bij per opgeleverde emissiemeetset en € 12.500 per rendementmeetset. Stichting RIONED en Stowa dragen daarnaast zorg voor keuring van de installatie voorafgaand aan de metingen en de kwaliteitsbeoordeling van de eindresultaten. In de regeling zijn verder een aantal eisen en aanwijzingen gegeven voor de aanvraagprocedure. 

De stimuleringsregeling emissiemetingen kunt u hier downloaden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel