Stap 1

Breng de informatievraag duidelijk in beeld. Welke informatie heeft de gemeente nodig? Maak daarbij onderscheid in informatie over het functioneren van de riolering (wateroverlast, stankhinder, de kwaliteit van het stedelijk water) en de waterdichtheid en stabiliteit van de riolen en putten.

Stap 2

Rubriceer de informatievraag volgens de inspectiedoelen die u hebt gesteld.
Welke informatie is aanwezig in de GRP-onderzoeksstrategie en in het (onderzoeksgedeelte van het) jaarprogramma voor dit jaar? Welke meldingen van burgers over het functioneren van de riolering of de technische staat van de riolen en putten zijn bekend?

Stap 3

Stel voor elke informatievraag vast:

•    Welke gegevens u moet verzamelen.

Hebt u alleen inspectiegegevens over de toestand van de riolen nodig of ook van de putten? Bepaal ook de kwaliteit van de gegevens (aard, hoeveelheid en mate van detail).
•    Op welke termijn u de gegevens moet hebben.

Omdat de resultaten vaak op korte termijn beschikbaar moeten zijn, kunt u inspecties met specifieke onderzoeksdoelen meestal niet planmatig (bijvoorbeeld in een jaarcyclus) meenemen. Inspecties met een algemeen doel kunt u wel planmatig uitvoeren.

Stap 4

Bepaal de inspectiemethode per gegevensset die u wilt verzamelen, rekening houdend met het onderzoeksdoel:

  • Gebruik hierbij de inspectiedoelen in uit onderdeel Doel van inspectie, de keuzematrix in tabel A van onderdeel Kiezen inspectiemethode en Inspectiemethoden. Hoe gedetailleerder de gegevens moeten zijn, des te meer details de inspectiemethode moet opleveren. Dit stelt eisen aan de methode en de in te zetten techniek.
  • Stel vast welke onderzoekstechniek u wilt gebruiken. Voorbeeld: rioolinspectie vanuit het riool kent verschillende beschikbare technieken. De techniekkeuze hangt onder meer af van hoe toegankelijk de riolen en putten voor personen zijn. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen door. Oriënteer u vooraf op de belangrijkste prestatiekenmerken van de systemen. Daarbij is het belangrijk dat u de geleverde digitale informatie op uw eigen werkplek goed kunt gebruiken.
  • Maak een overzicht van de te inspecteren objecten, gesorteerd per objectkenmerk. Bijvoorbeeld de totale inspectielengte per buisdiameter en buismateriaal.

Stap 5 

Stel vast waar de te inspecteren riolen en putten zich in het rioolstelsel bevinden. Registreer dit op een rioleringsschematekening waarop ook de bebouwde kom te zien is. Het inspectieplan maakt deel uit van het programma van eisen (of bestek of werkomschrijving) voor visuele inspectie.

Zowel bij de aanbestedingsprocedure als bij de start van het project kunt u met een GWSW.RibX startbestand de inspecteur voorzien van de bekende gegevens van de te inspecteren objecten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel