In figuur A ziet u de zes stappen die u doorloopt om tot een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) te komen.

Figuur A. Stappenplan SSW Vergroot afbeelding

Stap 1: Ga na of het noodzakelijk is een nieuw SSW op te stellen

Hierbij gelden de volgende overwegingen:

 • Zijn er belangrijke veranderingen in de omvang of de structuur van het stedelijk watersysteem of de deelsystemen vergeleken met het voorgaande SSW? Denk aan zetting, inbreidingen, uitbreidingen, aanpassingen in diameters, lozingspunten en afvoerend oppervlak.
 • Zijn er aanwijzingen dat het stedelijk watersysteem niet goed functioneert? Denk aan (grond)wateroverlast , klachten over stank en andere soorten hinder.
 • Zijn de eisen voor het functioneren van het systeem veranderd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) , vergunningen of wetgeving?
 • Waar in de cyclus van het GRP zit het SSW? (Zie ook Afstemmen SSW op GRP).
 • Zijn in de ruimtelijke ordening belangrijke veranderingen te verwachten? (Informatiebron o.a. het bestemmingsplan.)
 • Zijn er (deel)gebieden waarvoor geen SSW bestaat?
 • Twijfelt u aan de kwaliteit van de gegevens in het (huidige) SSW?

Stap 2: Maak een overzicht van beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens

Let hierbij op de volgende zaken:

 • Zijn de beleidsuitgangspunten in het GRP helder?
 • Ga na bij welke andere planvormen (anders dan het GRP) het SSW moet aansluiten of waarmee het rekening moet houden. Denk aan: bestemmingsplannen, omgevingsplannen, meetplannen, eventuele OAS'en en (gemeentelijke) waterplannen. Over welke meetgegevens, meldingen en andere (relevante) onderzoeksresultaten beschikt u?
 • Zijn gegevens van systemen van derden beschikbaar (zoals oppervlaktewaterpeilen en pompcapaciteiten van eindgemalen)?
 • Check de gegevens op kwaliteit: betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, consistentie en toegankelijkheid. Is de kwaliteit onvoldoende, inventariseer de gegevens dan opnieuw. Dit geldt met name voor de afvoerende oppervlakken. Handvatten voor de inventarisatie vindt u in het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren.

Stap 3: Stel de uitgangspunten vast

 • Verzamel alle relevante documenten die invloed hebben op het SSW.
 • Welke werken zijn in uitvoering of komen binnen de termijn van het SSW in uitvoering?
 • Bepaal de tijdshorizon van het SSW in samenhang met die van het GRP (omgevingsvisie, -programma, -plan).

Stap 4: Stel het concept-SSW op

 • Beschrijf de huidige situatie: welke afval-, hemel- en grondwatersystemen zijn waar aanwezig?
 • Beschrijf het huidige functioneren van de systemen aan de hand van modelberekeningen, meldingen, meetgegevens en andere (relevante) onderzoeksresultaten.
 • Stel vast of, en zo ja waar, hoe en in welke mate de systemen voldoen aan de in het GRP geformuleerde eisen.
 • Stel zo nodig een lijst van mogelijke maatregelen (en bijbehorende prioriteit) op.

Stap 5: Toets het concept-SSW

Tijdens het opstellen van het SSW houdt u voortdurend rekening met de doelstelling. Als het concept klaar is, doet u een extra controle om te voorkomen dat u iets vergeet.

Stap 6: Stel het SSW vast en verspreid het

 • Maak het SSW definitief. Als uw gemeente het SSW als integraal onderdeel van het GRP beschouwt, moet zij het plan bestuurlijk vaststellen.
 • Verspreid het SSW intern (afdelingen ruimtelijke ordening, beheer en onderhoud, uitvoering) en extern (zuiverings- en oppervlaktewaterbeheerders, andere gemeenten als stelsels met elkaar verbonden zijn).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel