Een OAS-proces bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1 Voorbereiden OAS

Formeren van een projectgroep met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Vaststellen van onder meer uitgangspunten en randvoorwaarden van de OAS. Verzamelen van de benodigde basis­gegevens. Op basis van de beschikbare gegevens besluit de projectgroep of de OAS kan starten of dat extra gegevens nodig zijn.

Voor de uitvoering van de stappen 2 t/m 4 (de OAS-studie) wordt vaak een adviesbureau ingeschakeld.

Stap 2 Modelleren afvalwatersysteem, (start OAS-studie)

Modelleren van het afvalwatersysteem voor de huidige, uitgangs- en referentiesituatie (zie Benodigde basisgegevens). Toetsen van de berekeningsresultaten aan ervaringen van beheerders en meetresultaten. Uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse om onzekerheden in de uitgangspunten te beperken.

Stap 3 Verkennen maatregelen

Verkennen van de optimalisatiekansen en de kosteneffectiviteit van mogelijke maatregelen.

Stap 4 Uitwerken maatregelen (einde OAS-studie)

Vaststellen en uitwerken van de optimalisatievarianten (maatregelenpakketten). Keuze van een voorkeursvariant en de uitwerking daarvan.

Stap 5 Sluiten afvalwaterakkoord

De partijen leggen bestuurlijke afspraken vast in een Afvalwaterakkoord. Bijvoorbeeld afspraken over taken, kostenverdeling en gezamenlijke monitoring van de voortgang en eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Stap 6 Uitvoeren maatregelen

Elke partij gaat aan de slag met de verdere uitwerking, detaillering en inpassing van haar maatregelen binnen de afgesproken kaders. Dan kan de uitvoering starten.

Stap 7 Monitoren afspraken

Periodiek bespreken de partijen de voortgang en herzien zij eventueel de OAS.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel