In deze stap bekijkt u het systeem meer in detail (als vervolg op de systeemkenmerken in deel 1). Gebruik voor de systeembeschrijving uw ervaring, vaken gebiedskennis en vul dit aan met metingen of veldwaarnemingen. Onderdelen van een systeembeschrijving kunnen zijn:
 • Hydromorfologie (diepte, grootte, oevers, sliblaag);
 • Hydrologie (waterstromen, verblijftijd);
 • Waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit;
 • Ecologische toestand;
 • Bronnen.
De systeembeschrijving vult u in per oppervlaktewater. Per water verschillen de aspecten die van belang zijn en die u in de beschrijving meeneemt. Het lijstje onder 2B is een handreiking voor mogelijk relevante aspecten. Een korte toelichting bij enkele aspecten:
 • Hydrologie: Stromen en verblijftijden kunnen in de vorm van een waterbalans worden uitgewerkt.
 • Waterkwaliteit: Voor waterkwaliteit in stedelijk gebied bestaat de ‘standaard’ set meetgegevens voor veel waterschappen uit: nutriënten, zware metalen, doorzicht en pH.
 • Ecologische toestand: Deze is te beoordelen met een Ecoscan. Relevante deelaspecten kunnen zijn:
  • troebelheid van het water;
  • waterplanten;
  • kroos en ab ( ab = oating algal biomass = drij aag van algen).
 • Bronnen: RIONEDreeks 13 kan een hulpmiddel zijn bij het inventariseren van bronnen (“Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn relevante emissies?”, januari 2009). Bij de inventarisatie is ook aandacht nodig voor lozingen in de omgeving. Bij de systeemanalyse kunt u nagaan welke zichtbare effecten zijn toe te schrijven aan de bronnen en lozing(en). Het is belangrijk om verder te kijken dan lozingen. Het gaat om de inventarisatie van alle aanwezige bronnen en invloeden. Knelpunten in het oppervlaktewater hoeven niet van een lozing te komen, maar kunnen ook gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld de inrichting van het oppervlaktewater of het beheer en onderhoud. Meetgegevens zijn een belangrijk onderdeel van een systeembeschrijving. Deze bestaan uit al beschikbare meetgegevens en uit nieuw in te winnen gegevens.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel