Als het watersysteem niet functioneert zoals u zou willen, is sprake van een knelpunt of probleem. Daarom begint de analyse met de vraag: ‘Wat willen we?'. Deels is dit ingevuld door vaststaand beleid (zie Kader in deel 1). De ambitie wordt gezamenlijk bepaald door waterschap, gemeente en eventuele andere betrokkenen. De doelen kunnen verder gaan dan de algemene kaders uit deel 1.

Om tot een gezamenlijke ambitie te komen, is overleg nodig, bij voorkeur met veldbezoek. Bepaal samen wat de ambitie is en leg deze ook vast. Het is belangrijk om een realistische ambitie te hebben, in tijd én geld. Ook hierover is overeenstemming nodig.

Kaders versus ambitie

De term kaders (deel 1) wordt hier gebruikt voor beleid en regels die vanuit het project niet direct of nauwelijks te beïnvloeden zijn. De gezamenlijke ambitie is wel te beïnvloeden binnen of vanuit het project.

Soorten ambities

Er zijn verschillende soorten ambities: streefbeelden, specifieke doelen, risico’s die u wilt aanvaarden en de tijd waarbinnen u doelen wilt bereiken. Het is belangrijk dat u de gezamenlijke ambitie echt gezamenlijk vastlegt. Soms worden de ambities eerst alleen ambtelijk vastgelegd en pas later (samen met de oplossing en kosten) ingediend voor bestuurlijke besluitvorming. Dit is mede afhankelijk van de omvang van het probleem of project. Soms worden ook vooraf afspraken gemaakt over verdeling van kosten, maar dit valt buiten de reikwijdte van deze denkstappen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel