Stand van zaken stresstest klimaatadaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voorziet in een integrale aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Deze aanpak begint bij het uitvoeren van een stresstest, die alle gemeenten en waterschappen uiterlijk in 2019 moeten uitvoeren.
 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is op Prinsjesdag verschenen.
 
Opdrachtgever
Gemeenten en waterschappen zullen opdrachtgever zijn voor de uitvoering van de regionale stresstesten. Zij maken gebruik van bestaande aanbieders. Het DPRA gaat er vanuit dat de stresstest elke zes jaar herhaald wordt om de effecten van de maatregelen te kunnen volgen. Waar nu al een stresstest is uitgevoerd, hoeft dat niet opnieuw te gebeuren.
 
Stresstest: kwetsbaarheid
In de stresstesten wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van zowel het stedelijk als landelijk gebied. Ze zijn gericht op de vier klimaataspecten: wateroverlast, overstromingen, droogte en hittestress en bekijken zowel hevige buien als langdurige neerslag.
Speciale aandacht is er voor de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies, en ontwikkelingen die de kwetsbaarheid verergeren, zoals bodemdaling.
 
Standaardisering
Stresstesten bestaan al in verschillende soorten en maten. Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie werkt nu aan een standaardisering. Als eerste stap komt er een handleiding voor een eerste, laagdrempelige kwetsbaarheidsanalyse. Maar, veel overheden hebben behoefte aan meer en gedetailleerdere gegevens en complexe rekenmodellen.
 
Op dit moment wordt een werkplan opgesteld voor het maken van standaarden hiervoor. Het gaat daarbij niet om een standaard model, maar om standaarden voor de invoer, kwetsbaarheid en het proces.
De uitvoering van het werkplan start begin 2018, zodat op termijn duidelijkheid gegeven kan worden over deze standaardisatie. De VNG en Stichting RIONED zijn hierbij betrokken en vinden het van groot belang om voortdurend deskundigen en praktijkervaring te betrekken.
 
Dit bericht is overgenomen van de VNG.
Download de RIONED white paper over standaardisatie van de stresstest wateroverlast.
Meer informatie over het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie vindt u ook op een speciale VNG-pagina

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE